Bolig, byggeri og veje
  • Få siden oplæst

Ny affaldsordning 1. januar 2021

Alle husstande i Høje-Taastrup Kommune skal have ny affaldsordning 1. januar 2021, så vi kan genanvende mere af vores husholdningsaffald.

Tre affaldsbeholdere - ny affaldsordning i Høje-Taastrup Kommune

Folketinget har vedtaget en ressourceplan, der pålægger kommunerne at øge sorteringen og genanvendelsen af husholdningsaffaldet, så minimum 50% genanvendes i 2022. I dag genanvendes 27% af affaldet i Høje-Taastrup Kommune. 

Ordningen vil først træde i kraft 1. januar 2021

Den nye affaldsordning træder først i kraft 1. januar 2021. Dels skal Høje-Taastrup Kommunes kontrakt vedr. indsamling af husholdningsaffald i udbud. Dels er der lang leveringstid på de nye skraldebiler. 

Der kommer vejledninger

Efteråret 2019 er der en vejledning klar om krav til adgangsforhold og standplads til de nye containere.

Der bliver udleveret en udførlig sorteringsvejledning sammen med de nye beholdere.

Byrådet har vedtaget nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021

Efter høringen er regulativet blevet tilrettet og blev endeligt vedtaget på Byrådsmødet 18. juni 2019.

Se nyt regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. januar 2021

Ny ordning har været i høring

Den nye affaldsordning er beskrevet i det udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald, som Byrådet sendte i høring fra 5. marts til 30. april 2019. Høringen er således afsluttet. Der blev afholdt borgermøde 28. marts 2019.

Se udkast til regulativ for husholdningsaffald, som har været i høring.

Plancher fra borgermødet:

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

Folketinget har vedtaget en ressourcestrategi, der pålægger kommunerne at sørge for, at 50% af husstandenes husholdningsaffald genanvendes. Det er et ambitiøst mål, for med den nuværende affaldsordning er det 27 % af affaldet, der genanvendes.

Øget genanvendelse kan kun ske, hvis vi alle sammen bruger mere tid på sortering, så vores husholdningsaffald bliver sorteret ud i flere genanvendelige fraktioner.

Nogle vil være begejstrede og mene, at det er på høje tid, at Høje-Taastrup Kommune på affaldsområdet gør, hvad andre kommuner allerede har gjort i nogle år. Andre vil blive irriteret. Men uanset om man elsker det eller hader det, så er det en bunden opgave.

Hvad skal vi gøre?

I dag sorterer vi affaldet, så glas og papir kan genanvendes. Med den nye affaldsordning skal vi også sortere madaffald, plast og metal fra, så det også kan genanvendes. Samtidigt gøres det nemmere at sortere batterier, småt elektronik, farligt affald og pap fra.

Haveboliger – hvad kommer det til at betyde?

I dag er der i haveboligerne to plastickassetter til papir og glas og en papirsæk til restaffaldet. I fremtiden vil der være tre 240 liter 2-kammerbeholdere i plastic til:

  • restaffald og madaffald, som tømmes hver 2. uge (i 16 uger om sommeren tømmes hver uge)
  • plast og papir, som tømmes hver 3. uge
  • glas og metal, som tømmes hver 8. uge

Der kommer også en 21 liter rød plasticboks til batterier, småt elektronik og farligt affald, som tømmes hver 2. uge

De borgere, som ønsker det, vil få en 240 liter papbeholder, der tømmes 10 gange om året samtidig med storskrald. Hvis man ikke ønsker en sådan beholder, er der som i dag mulighed for at aflevere pap til storskrald, hvor pappet enten bundtes eller puttes i klare plasticsække.

Hvor store er de tre beholdere til haveboliger?

Hver beholder er 60 cm bred, 75 cm dyb og 110 cm høj. På borgermødet 28. marts 2019 blev der uddelt en folder, hvor dybden desværre var opgivet til 57 cm - den er 75 cm.

Samlede bebyggelser – hvad kommer det til at betyde?

I samlede bebyggelser - fx etageejendomme - vil den nuværende ordning med containere fortsætte, men der skal opstilles containere til alle affaldsfraktioner.

Nogle steder er der nedgravede affaldsbeholdere. De skal ændres, så der også bliver plads til madaffald i de eksisterende beholdere.

Rækkehuse og tæt/lav bebyggelse – hvad kommer det til at betyde?

Her skal man som udgangspunkt benytte ordningen for haveboliger. Hvis forholdene tillader det, kan grundejer- og andelsboligforeninger samt ejerforeninger efter en konkret vurdering fra Driftsbyen få dispensation til, at de genanvendelige fraktioner indsamles i fælles containere. Det er et krav, at der udpeges en affaldsansvarlig, som Driftsbyen kan træffe i dagtimerne. Grundejer- og andelsboligforeninger samt ejerforeninger kan kontakte Team Affald på affald@htk.dk.

Hvad kommer det til at koste?

Bemærk at de forventede prisstigninger er baseret på et skøn, da affaldsordningen skal i udbud.

Affaldsområdet fungerer efter et såkaldt hvile-i-sig-selv-princip, hvilket betyder, at de opkrævede affaldsafgifter svarer til, hvad det koster at drive ordningen. Kommunekassen tjener ikke på ordningen og må heller ikke yde tilskud.

Haveboliger

I 2019 er affaldsgebyret for haveboliger 2.854 kr. inkl. moms. Det forventes at stige med ca. 550 kr. årligt inkl. moms, fordi det er dyrere at indsamle flere fraktioner, og fordi der forventes en generel prisstigning. Hertil skal lægges omkostninger til nye beholdere, som koster ca. 2.500 kr. pr. bolig. Når omkostningerne til nye beholdere betales over 10 år, svarer det til 250 kr. om året pr. bolig.

Alt i alt forventes den årlige takst at stige med 800 kr.

Samlede bebyggelser

I samlede bebyggelser forventes affaldsgebyret at stige med 200 kr. for hver bolig.

Er det kun for villaer eller også for etagebyggerier?

Alle husstande i kommunen skal sortere mere – også dem i etagebyggerier.

Hvorfor skal vi sortere i syv fraktioner?  

De syv forskellige affaldstyper er defineret i Folketingets ressourcestrategi, da de udgør de største mængder af genanvendelige affaldsfraktioner i dagrenovationen.

Da borgerne nu skal have nye affaldsbeholdere, giver det bedst mening at alle tre beholdere kommer ud samtidig, så grundejerne kan gøre plads til alle tre på en gang. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at når man skal i gang med at sortere, giver det god mening at komme i gang med alle syv affaldsfraktioner samtidig.

Er vi forpligtet til at sortere i syv fraktioner?

Det er vedtaget i Folketingets ressourcestrategi, at vi skal sortere i disse syv affaldsfraktioner: glas, metal, pap, papir, plast og madaffald samt restaffald. Kommunerne kan selv beslutte, hvordan det skal ske – i praksis kræver det dog, at kommunen indfører kildesortering i stort omfang.

Det hjælper ikke at sortere, når det hele alligevel bare blandes sammen

De forskellige typer af affald blandes ikke sammen – hverken i skraldevognene eller på Vestforbrænding.

Lige nu kan borgere i haveboliger sætte pap, metal og plast ud til storskrald. Desværre ender noget af pappet i komprimatorvognen til småt brændbart - det sker oftest når pappet er vådt. Plast pakket i en klar sæk kan forveksles med småt brændbart pga. de forskellige farver på plasten. Vi er i stadig dialog med vores renovatør om, at de skal være opmærksomme på ikke at tage genanvendelige emner med som småt brændbart.

Når den nye affaldsordning, som Byrådet lægger op til, går i gang, afhentes de forskellige affaldsfraktioner to og to i specialbyggede skraldevogne med skillevæg. Beholderen med fx plast i den ene side og papir i den anden tømmes op i vognen og falder ind i hver sit rum. Skraldevognen kører så til to forskellige modtageanlæg – Vestforbrænding hvor plasten læsses af og Stena i Brøndby hvor papiret læsses af.

Hvorfor skal vi sortere så meget – nogle kommuner gør det anderledes

Forskellige kommuner sorterer på forskellig måde. Nogle kommuner benytter samme beholder til forskellige typer affald, som derfor blandes. Affaldet køres så til et anlæg, hvor affaldstyperne skilles fra hinanden.

Høje-Taastrup Kommune er en af Vestforbrændings ejerkommuner, og derfor benyttes de anlæg som Vestforbrænding har indgået aftale med. Disse anlæg er valgt ud fra den pris, man kan få for de genanvendelige ressourcer samt kvalitet og miljøgevinst. Vestforbrænding har ingen aftaler med modtageanlæg, der adskiller affald, som er delvis sorteret.

Desuden viser erfaringen, at kvaliteten af det sorterede affald er bedst, hvis der er en beholder eller et kammer til hver affaldsfraktion.

Der er ingen dokumentation for, at det gavner miljøet

Ved at sortere genanvendes ressourcer i produkter, der allerede er fremstillet. Dette nedsætter CO2-udledningen, da fremstillingen af nye produkter udleder CO2 og dermed giver en unødvendig miljøbelastning.

Hvorfor skal affaldsbeholderne være så store?

Størrelsen passer med de mængder, man har over en given tidsperiode – størrelsen er også beregnet for at undgå, at de skal tømmes så ofte. 2-kammer løsningen gør, at de kan tømmes af den samme skraldebil.

Madaffald kan lugte meget – også selvom det er i poser. Hvad gør vi ved det?

Affald i lukkede plasticbeholdere lugter ikke ligeså meget ”igennem” som affald i skraldesække af papir. Til madaffald udleverer kommunen grønne plastikposer, som skal lukkes med knude inden de anbringes i beholderen. På behandlingsanlægget bliver plasticposerne sprættet op og går til genanvendelse.

Andre kommuner i Vestforbrændings område har tidligere benyttet bioposer, som desværre hurtigt blev opløst af madresterne allerede i beholderen, og derfor kom der en del lugtgener.

Kommer der så til at køre flere skraldebiler, så der udledes mere CO2?

Det vil være forskellige skraldebiler, der kommer på ens adresse. alt efter hvilken type affald der skal afhentes. Antallet af tømninger over et år vil dog være det samme som nu, og der vil blive kørt det samme antal kilometer som nu.

Hvorfor skal de hentes så sjældent?

Set over et år vil mængderne af de forskellige typer affald i de enkelte beholdere være de samme som i den nuværende skraldesæk.

Hvad sker der med de gamle skraldestativer i haveboligerne?

Kommunen sørger for at indsamle og bortskaffe de nuværende affaldsstativer. De bliver kørt på et behandlingsanlæg og delt i træ og metal, som derefter går til genanvendelse. De gamle stativer er ikke noget værd, så der er ingen penge at sende retur til borgerne. 

Man kan vælge at beholde sit nuværende stativ, hvis man kan bruge det på anden vis. Der vil ikke blive hentet noget affald fra disse stativer i den nye ordning.

Hvilke muligheder har Byrådet haft at vælge imellem?

Vi har set på erfaringerne fra andre kommuner og foreslår den samlet set bedst mulige løsning for borgerne.

Udover de 3 stk. 240 liter 2-kammerbeholdere til madaffald og restaffald, plast og papir, glas og metal, er byrådet blevet præsenteret for to andre løsninger: 

  1. Et udbygget skraldestativ, der ligner de nuværende, men udbygget med to ekstra kassetter, så der er 4 kassetter til glas, metal, papir og plast og en pose til madaffald. Denne løsning opfylder imidlertid ikke arbejdsmiljøkravene. 
  2. En 240 liter 2-kammerbeholder til mad- og restaffald samt en 4-kammerbeholder til glas, metal, papir og plast. Den er fravalgt, da den fylder meget hos borgerne og giver problemer på skraldebilerne.

Hvornår træder den nye ordning i kraft?

Den nye affaldsordning træder i kraft 1. januar 2021. Der vil komme nærmere information om overgangen til den nye ordning og de nye affaldsbeholdere.

Hvor kan jeg få svar på konkrete spørgsmål om adgangsforhold, korrekt sortering osv.

Du kan læse mere i Nyt regulativ for husholdningsaffald (link er på vej). Kommunen vil efteråret 2019 have en vejledning klar om krav til adgangsforhold og standplads til containerne. Der bliver udleveret en udførlig sorteringsvejledning sammen med de nye beholdere. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Driftsbyens Team Affald på affald@htk.dk.

Hvordan forløb høringen marts-april 2019?

Byrådet sendte et nyt affaldsregulativ, som beskriver den nye affaldsordning, i høring marts-april 2019. Byrådet modtog 57 høringssvar – du kan se resultatet af høringen i referatet fra byrådets møde 18. juni 2019 sagerne nr. 16 og 17. 

Opdateret 23. august 2019

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk