Omsorg og støtte
  • Få siden oplæst

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et rådgivnings- og vejledningstilbud i Børne- og Ungerådgivningscentret.

I PPR arbejder vi for, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. PPR's medarbejdere er psykologer og talehørekonsulenter.

Sådan arbejder vi i PPR

PPR har fokus på det enkelte barns vanskeligheder og på at styrke fællesskabernes muligheder for at give plads til børn med særlige udviklingsbehov. Udover at medvirke til øget trivsel hos de enkelte børn er der derfor også en stor opgave i at give råd og vejledning til de voksne omkring børnene.

PPR skal ses som en professionel håndsrækning, der støtter og ruster de voksne i dit barns hverdag til at varetage og/eller formindske de udfordringer, som dagtilbuddet, skolen eller du selv oplever omkring dit barn.

Vi lægger stor vægt på at inddrage dig som forælder og personalet i dit barns dagtilbud eller skole i et tæt samarbejde om at støtte op om dit barns udvikling. Med rådgivning og vejledning bakker vi dig og personalet op, så dit barn får det størst mulige udbytte af de pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud.

Det er således vores klare målsætning, at udviklingsprocessen sker igennem en så tidlig og skræddersyet indsats som muligt, så vi sammen giver dit barn de bedste faglige og sociale muligheder i livet - både i og uden for dagtilbud og skolelivet.

Samarbejde med fagfolk og de medarbejdere, der er tæt på barnet i hverdagen 

Samarbejde er en væsentlig forudsætning for at sikre en positiv udvikling hos dit barn med behov for særlig støtte. Hvor det giver mening og er muligt, har PPR et tæt samarbejde med det øvrige personale i Børne- og Ungerådgivnings­cen­tret, f.eks. socialrådgivere og sundhedsplejersker.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi for, at børn, unge og familier oplever sammenhæng og helhed i børn og unges liv. Det gælder også, når dagtilbuddet, skolen eller klubben samarbejder med PPR om at skabe gode betingelser for inklusion. Derfor har kommunens dagtilbud, skoler og klubber sammen med PPR udarbejdet en samarbejdsmodel, der fokuserer på kernebegreberne forudsigelighed og fleksibilitet.

Samarbejdsmodellen er tilgængelig for medarbejdere på kommunens intranet.

Hvem kan få hjælp fra PPR?

Børn, unge (0-18 år) og deres forældre samt personale i dagtilbud, skoler/SFO og klub kan få hjælp fra PPR.

Er PPR relevant for dig?

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du få råd og vejledning hos PPR. Anledningen kan være:

  • Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
  • Spørgsmål i forbindelse med opdragelsen
  • Psykiske problemer
  • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
  • Vanskeligheder med tale, sprog, syn eller hørelse
  • Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller udenfor hjemmet
  • Spørgsmål i forbindelse med dit barns udvikling

Hvordan kontakter jeg PPR?

Vi anbefaler, at du starter med at henvende dig til det personale, pædagoger eller lærere, der har den daglige kontakt med dit barn. Sammen skal I prøve at få ideer til, hvad I kan gøre for at forbedre dit barns trivsel og udvikling igennem den daglige pædagogik. Det, I bliver enige om at gøre, skal gerne ret hurtigt øge dit barns trivsel.

Har den fælles indsats ikke den ønskede virkning, inddrages den eller de relevante PPR-medarbejdere til at rådgive og vejlede. Når vi laver en vurdering af, om der er brug for specialpædagogisk bistand, specialundervisning eller lignende, sørger PPR for at inddrage andre fagfolk i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt.

Er dit barn i social mistrivsel, kan personalet i skole/SFO, klub eller dagtilbud indkalde til et netværksmøde. På netværksmødet deltager en række relevante fagpersoner, som sammen med dig som forælder vurderer dit barns situation og lægger en plan for en eventuel indsats, så dit barn hjælpes så godt som muligt.

Du kan altid henvende dig direkte til PPR. Det gør du nemmest ved at kontakte Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 43 59 12 00.

Sådan arbejder talehørekonsulenterne

Hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvilke vanskeligheder talehørekonsulenterne arbejder med, kan du med fordel se denne film om tale-sprogvanskeligheder. Her fortæller forsker Rikke Vang Christensen om den eksisterende viden om sprogindlæringsvanskeligheder. 

Opdateret 10. juli 2019

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk