Familie og ældre
  • Få siden oplæst

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et rådgivnings- og vejledningstilbud i Børne- og Ungerådgivningscentret.

PPR

PPR består af psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger.  

I PPR arbejder vi for, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer.

Sådan arbejder vi i PPR

PPR har gennem de senere år flyttet fokus fra det enkelte barns vanskeligheder til i stigende grad at styrke fællesskabernes muligheder for at give plads til børn med særlige udviklingsbehov. Udover at medvirke til øget trivsel hos de enkelte børn er der derfor også en stor opgave i at give råd og vejledning til de voksne omkring børnene.

PPR skal ses som en professionel håndsrækning, der støtter og ruster de voksne i dit barns hverdag til at varetage og/eller formindske de udfordringer, som dagtilbuddet, skolen eller du selv oplever omkring dit barn.

Derfor lægger vi stor vægt på at inddrage dig som forælder og personalet i dit barns dagtilbud eller skole i et tæt samarbejde om at støtte op om dit barns udvikling. Med rådgivning og vejledning bakker vi dig og personalet op, så dit barn får det størst mulige udbytte af de pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud.

Det er således vores klare målsætning at udviklingsprocessen sker igennem en så tidlig og skræddersyet indsats som muligt, så vi sammen giver dit barn de bedste faglige og sociale muligheder i livet - både i og uden for dagtilbud- og skolelivet.

Hvem kan få hjælp fra PPR?

Børn, unge (0-18 år) og deres forældre samt personale i dagtilbud, skoler/SFO og klub kan få hjælp fra PPR.

Er PPR relevant for dig?

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du få råd og vejledning hos PPR. Anledningen kan være:

  • Skoleproblemer af faglig eller trivselsmæssig karakter
  • Spørgsmål i forbindelse med opdragelsen
  • Psykiske problemer
  • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
  • Vanskeligheder med tale, sprog, syn eller hørelse
  • Sociale/adfærdsmæssige vanskeligheder i eller udenfor hjemmet
  • Spørgsmål i forbindelse med dit barns udvikling

Sådan henvender du dig til PPR

Du kan altid henvende dig direkte til PPR. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Vi anbefaler dog, at du starter med at henvende dig til det personale, pædagoger eller lærere, der har den daglige kontakt med dit barn. Sammen skal I prøve at få ideer til, hvad I kan gøre for at forbedre dit barns trivsel og udvikling igennem den daglige pædagogik. Det, I bliver enige om at gøre, skal gerne ret hurtigt øge dit barns trivsel.

Har den fælles indsats ikke den ønskede virkning, inddrages den eller de relevante PPR-medarbejdere til at rådgive og vejlede. Når vi laver en vurdering af, om der er brug for specialpædagogisk bistand, specialundervisning eller lignende, sørger PPR for at inddrage andre fagfolk i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt.

Er dit barn i social mistrivsel, kan personalet i skole/SFO, klub eller dagtilbud indkalde til et netværksmøde. På netværksmødet deltager en række relevante fagpersoner, som sammen med dig som forælder vurderer dit barns situation og lægger en plan for en eventuel indsats, så dit barn hjælpes så godt som muligt.

Samarbejde og indflydelse

Samarbejde er en væsentlig forudsætning for at sikre en positiv udvikling hos dit barn med behov for særlig støtte. Hvor det giver mening og er muligt, har PPR et tæt samarbejde med det øvrige personale i Børne- og Ungerådgivnings­cen­tret, f.eks. socialrådgivere og sundhedsplejersker.

I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksomhed på, at PPR aldrig tager kontakt til andre instanser, uden at vi har aftalt det med den eller de, der har forældremyndigheden.

Samarbejdsmodel og PPR-katalog 

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi for, at børn, unge og familier oplever sammenhæng og helhed i børn og unges liv. 

Det gælder også, når dagtilbuddet, skolen eller klubben samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at skabe gode betingelser for inklusion. Derfor har kommunens dagtilbud, skoler og klubber sammen med PPR udarbejdet en samarbejdsmodel, som beskriver de retningslinjer, som samarbejdet bygger på.

Samarbejdsmodellen fokuserer på kernebegreberne forudsigelighed og fleksibilitet. I tillæg til samarbejdsmodellen finder du PPR-kataloget, som er et katalog over de ydelser, som PPR kan tilbyde til dagtilbud, skoler og klubber.

Som medarbejder i Høje-Taastrup Kommune kan du finde såvel samarbejdsmodellen som PPR-kataloget på kommunens intranet mitHTK.

Opdateret 4. december 2018

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk