Dagtilbud, skole, uddannelse
 • Få siden oplæst

Skolestart

Velkommen i folkeskolen

Folkeskolen i Høje-Taastrup arbejder med Fremtidens skole og det 21. århundredes kompetencer.

Her lægges vægt på

 • Kollaboration - samarbejde
 • Kreativitet
 • Kommunikation
 • Kritisk tænkning

Fremtidens skole tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik, som er gældende for hele 0 - 18 års området.

Her lægges vægt på:

 • Den første tid i barnets liv
 • Læringslyst hele børne- og ungelivet
 • Trivsel og fællesskaber
 • Sammenhæng og helhed i børn og unges liv

Undervisningspligt

I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at I som forældre selv bestemmer, om jeres barn skal gå i kommunens folkeskole eller følge en anden form for undervisning. Distriktsskolen, som er den skole, hvor barnet har krav på optagelse, sender materiale til jer med flere oplysninger om, hvad skolen tilbyder, skolestarten m.m.

Her kan I læse mere om undervisningspligten. 

Processen med skoleindskrivning

 1. Vælg skole. Se oversigt over skoler og skoledistrikter. 
 2. Skriv barnet op til skole digitalt. Når du har logget dig ind, finder du en vejledning ved at klikke på 'spørgsmålstegnet' i øverste højre hjørne.
 3. Skriv dit barn ind i SFO.
 4. Fra 1. april det år, hvor barnet går i 3. klasse, kan det gå i fritidsklub.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg for dit barn.

Det betyder, at I som forældre har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen. Det betyder dog ikke, at jeres barn er sikker på at få en plads på en skole uden for distriktet.

Reglerne er:

 • Elever bosiddende i distriktet har krav på at blive optaget på distriktsskolen - med mindre I på et tidligere tidspunkt har fravalgt distriktsskolen.
 • Elever kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads.

Hvis en skole får ansøgninger fra flere elever bosiddende uden for distriktet, end der er plads til, optages elever efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • de der har søskende på skolen (søskendekriteriet)
 • de der bor nærmest skolen (afstandskriteriet)

Den enkelte skole kan i særtilfælde og ud fra pædagogiske hensyn give et afslag til en elev, selv om der er plads på den ønskede skole inden for de rammer, der er fastsat.

I forbindelse med skoleindskrivning til kommende 0. klasser kan den enkelte skole oprette venteliste til optagelse af elever uden for distriktet i perioden fra uge 7 frem til skolestart. Tildelingen af eventuelle ledige pladser sker ligeledes efter søskende- og afstandskriteriet.

Tidligere/senere skolestart

Udskudt skolestart

Barnet kan vente ét år med at starte i skole til det år, hvor det fylder 7 år.

Dog skal der foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde, begrundet i barnets udvikling. Institutions- og Skolecentret foretager vurderingen på vegne af Byrådet.

Som forældre kan I indstille jeres barn til udskudt skolestart ved at skrive en ansøgning til Institutions- og Skolecentret. Ansøgningen skal begrundes i barnets udvikling.

Barnets dagtilbud kan ligeledes indstille et barn til udskudt skolestart med jeres forældresamtykke.

Tidlig skolestart

Barnet kan optages i skole i det kalenderår, hvor det inden den 1. oktober fylder 5 år.

Det er skolens leder, der træffer beslutning om tidligere skolestart efter samråd med forældrene. Det skal vurderes, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse.

0. klasse

0. klasse er en obligatorisk del af skolen og retter sig mod at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.

I 2020 er det årgang 2014, der optages i 0. klasse.

Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for arbejdet i 0. klasse. De fælles mål tilkendegiver, hvad børnene skal lære. Børnenes læring er bygget op om seks kompetenceområder:

 • sprog
 • matematisk opmærksomhed
 • naturfaglige fænomener
 • kreative og musiske udtryksformer
 • krop og bevægelse
 • engagement og fællesskab

Eleverne i 0. klasse har timer svarende til ca. 30 timer ugentligt.

SFO

Alle børn i 0. - 3. klasse kan få plads i skolens SFO. Børnene har medbestemmelse på deres tid, dag og aktiviteter. Læring, legen, fællesskaber og venskaber er vigtige elementer i dagligdagen i SFO´en. Derudover tilbyder SFO´en spændende værksteds- og udeaktiviteter.

Børnene begynder i SFO den 1. april forud for skolestarten, og indskrivning foregår digitalt. SFO´en og/eller skolen hjælper gerne med at svare på flere spørgsmål.

Buskort

Elever i 0. - 3. klasse kan få et gratis buskort, hvis afstanden mellem hjem og distriktsskole er mere end 2,5 km.

Elever, hvor skolevejen er klassificeret som 'farlig skolevej, vil også kunne få gratis buskort. Ordningen gælder kun for elever, som bor i skoledistriktet.  Yderligere oplysninger kan I få på skolen.

Opdateret 1. november 2019

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00