Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Oprettelse af vandråd

Oprettelse af vandråd 

Kommunerne i vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt forventer, at der skal oprettes et vandråd, og at der bliver en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres i 2017. 

Hvem kan deltage i vandrådet? 

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt og indstille forslag om et medlem og en suppleant til vandrådet. 

Hvad er vandrådets opgave? 

Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan anmode kommunen om at oprette et vandråd og hver indstille ét medlem og én suppleant til vandrådet. Vandrådet kan bestå af højst 20 medlemmer. 

Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere en ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede. 

Baggrund og proces 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har haft udkast til ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” i høring i efteråret 2016. Bekendtgørelsen forventes vedtaget inden årets udgang. Udkastet indeholder en meget stram tidsplan for opgaver med vandløb. 

Indstillind af medlemmer til vandrådet 

Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Høje-Taastrup Kommune på e-mail TMC@htk.dk. Fristen er den 17. marts 2017.

Kommunerne i hovedvandoplandet har besluttet, at Lejre Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Vandrådet i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. Læs mere om sekretariatskommunens opgave.

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Høje-Taastrup Kommune, på e-mail: TMC@htk.dk.   

Opdateret 20. marts 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk