Byråd, udvalg og råd
 • Få siden oplæst

15. januar 2019

Referat (15. januar 2019)

Deltagere:

Helle Koch (C)
Henrik Torning (C)
Hugo Hammel (A)
Lars Prier (O)
Omer Ayub (L)
Toke Elling (C)

Fraværende:


 

1. Godkendelse af dagsorden 15-01-2019

Sagsnr: 17/411

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2019

Godkendt.


 

3. I - Frigivelse af anlægsmidler 2019 - TU

Sagsnr: 18/23142

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019–2022, er der i budget 2019 afsat rådighedsbeløb til projekter på vejområdet i kommunen, som skal igangsættes nu. Byrådet skal frigive disse beløb til anlægsbevillinger, før administrationen kan anvende dem.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2019 gives en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af sagsfremstillingen. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019.

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag søges der om at få frigivet rådighedsbeløb i anlægsplanen 2019-2022 på i alt 1,37 mio. kr.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2019.

 1. Afvanding mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose 300.000 kr.

For at undgå oversvømmelser nedgraves en ny rørledning mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose.

 1. Ombygning af krydset Hveen Boulevard og Sydvej 1 mio. kr.

Krydset ombygges, så antallet af færdselsuheld minimeres.

 1. Opsætning af 2 buslæskure på Vesterparken 70.000 kr.

Opsætning af 2 nye buslæskure på Vesterparken.


 

4. I - Genbehandling af forslag om oprettelse af et kommunalt parkeringskorps - TU

Sagsnr: 08/6667

Baggrund

Politiet har ikke håndhævet parkeringsreglerne i en årrække, og parkeringskulturen er blevet stadig dårligere. Der foreslås oprettelse af et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune.

Problemet blev forelagt Teknisk Udvalg, som 05-12-2018 besluttede at udskyde sagen.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

 1. at der oprettes et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune
 2. at omkostningerne afholdes over driftsbudgettet
 3. at der gennemføres en omfattende informationsindsats, inden parkeringsvagterne uddeler afgifter
 4. at følgende typer af ulovlig parkering prioriteres nedbragt
  Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafiksikkerhedsforhold
  Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse
  Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning
  Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af lovlydige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by
 5. at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte
 6. at administrationen hvert kvartal rapporterer om antallet af afgifter til Teknisk Udvalg, der træffer beslutning om, hvorvidt omfanget af kontrolindsatsen skal justeres

Beslutning Teknisk Udvalg den 15-01-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Politiet har i praksis ikke håndhævet parkeringsreglerne i over et årti. Det er kommunerne, som har retten til at bestemme, om parkeringskontrollen skal foretages af kommunen eller politiet. Høje-Taastrup Kommune har gentagne gange det seneste årti forsøgt at få politiet til at opprioritere parkeringskontrollen, fordi parkeringskulturen hos bilisterne er blevet stadig dårligere, som konsekvens af, at ulovlig parkering reelt har været risikofrit.

Høje-Taastrup Kommune har tidligere undersøgt mulighederne for at indføre et kommunalt parkeringskorps. Det var og er en svær og kompliceret opgave, og den løses bedst af en professionel samarbejdspartner, for Høje-Taastrup Kommune er alt for lille i sig selv til at kunne få en professionel organisation. De store kommuner løser selv opgaven, men langt de fleste af de mindre kommuner med kommunal parkeringskontrol har hyret Ålborg Kommune, der på nuværende tidspunkt har et samarbejde med 29 andre kommuner.

Høje-Taastrup Kommune henvendte sig i 2010 til Ålborg Kommune, men på daværende tidspunkt havde Ålborg Kommune ingen samarbejdspartnere på Sjælland, og derfor kunne Ålborg Kommune kun tilbyde en løsning med minimum 2 parkeringsvagter. Høje-Taastrup Kommune besluttede at afvise tilbuddet, fordi parkeringskontrollen enten ville være underskudsgivende eller baseret på udskrivelse af så mange parkeringsbøder, at borgernes forståelse og billigelse af den kommunale parkeringskontrol ville forsvinde.

Høje-Taastrup Kommune undersøgte efterfølgende om andre kommuner kunne været interesseret i en ordning, hvor de 2 parkeringsvagter blev delt mellem kommunerne, men der var ikke interesse herfor hos de andre nærliggende kommuner. En række af kommunerne i hovedstadsområdet har nu indført kommunal parkeringskontrol, og en del af dem i samarbejde med Ålborg Kommune.

Ålborg Kommune har de senere år haft stor succes med et koncept, hvor kommunerne både bestemmer omfanget af parkeringskontrol men også hvor nidkært parkeringskontrollen skal gennemføres og graden af konduite hos parkeringsvagterne. Det er særdeles vigtigt i forhold til, at parkeringskorpset skal have borgernes opbakning. Ålborg Kommune har etableret et internationalt samarbejde, så der kan inddrages bøder fra de øvrige EU-lande. Hidtil er parkeringsafgiften på 510 kr. blevet delt, så staten får 255 kr., Ålborg Kommune 248 kr. og medlemskommunerne 7 kr. pr. udskrevet afgift.

Folketinget har i år med virkning fra 01-01-2019 besluttet at forhøje statens andel af parkeringsafgiften fra 50 til 70 %, svarende til 102 kr., så staten fremover skal have 357 kr. Ålborg Kommune har meddelt, at deres samarbejde med de øvrige kommuner er baseret på, at de ikke tjener penge, hvorfor de 102 ekstra kr. til staten må betales af kommunerne. I stedet for at modtage 7 kr. pr. udskrevet afgift skal kommunerne således betale 95 kr. pr. afgift.

Det er administrationens vurdering, at situationen efterlader Byrådet med følgende valg:

Byrådet kan beslutte at fortsætte med den nuværende situation, hvor politiet fører parkeringskontrol, hvilket i praksis betyder, at omfanget af parkeringskontrol er i uoverensstemmelse med flertallet af borgernes ønsker.

Byrådet kan beslutte at etablere eget parkeringskorps eksempelvis i samarbejde med Ålborg Kommune, hvilket medfører omkostninger som groft estimeres til 100.000 kr., svarende til ca. 1.000 bøder det første år og 50.000 kr., svarende til 500 bøder de følgende år.

Byrådet beslutter, hvilke områder parkeringsvagterne i praksis skal patruljere i, og hvor intensiv kontrollen skal være under hensyntagen til kommunalfuldmagtens lighedsprincip.

Administrationen kan ikke anbefale, at Byrådet beslutter at oprette et eget selvstændigt parkeringskorps, idet det er administrationens vurdering, at et sådan korps både bliver mindre professionelt og dyrere end via et samarbejde med Ålborg Kommune.

Administrationen anbefaler, at der oprettes et kommunalt parkeringskorps i samarbejde med Ålborg Kommune, og at omkostningerne afholdes over driftsbudgettet.

Administrationen anbefaler, at der i en periode, inden parkeringsvagterne uddeler afgifter, gennemføres en omfattende informationsindsats rettet mod borgerne generelt. Indsatsen suppleres med, at parkeringsvagterne uddeler informationsbreve i stedet for afgifter i en periode, så de ulovligt parkerende bilister i første omgang modtager en venlig henvendelse med en opfordring til at ændre parkeringsvaner.   

Administrationen anbefaler, at følgende typer af ulovlig parkering prioriteres nedbragt:

Hvor ulovlig parkering medfører forringede trafiksikkerhedsforhold.

Ulovlig parkering i handicapparkeringsbåse.

Ulovlig parkering i forretningsområder, hvor der af hensyn til flowet på kundeparkeringspladserne er indført tidsbegrænsning.

Ulovlig parkering på centrale og meget synlige steder, som af lovlydige borgere vil blive opfattet som en hån mod de regler, der er indført for at man på fornuftig vis og med hensyntagen til hinanden kan leve sammen i en by.

Administrationen anbefaler, at der kun i begrænset omfang gennemføres parkeringskontrol for nedbringelse af andre typer af ulovlig parkering end de i det ovenstående nævnte.

Administrationen anbefaler, at administrationen rapporterer til Teknisk Udvalg om antallet af udstedte afgifter hvert kvartal, indtil udvalget vurderer, at der ikke længere er behov. På baggrund af det indrapporterede antal afgifter træffer udvalget beslutning om, hvorvidt omfanget af kontrolindsatsen skal justeres.

Administrationen anbefaler, såfremt Byrådet beslutter ikke at oprette et kommunalt parkeringskorps at der skrives til justitsministeren og klages over at politiet har valgt de facto at undlade parkeringskontrol og herved gøre det illusorisk at kommunen kan vælge hvorvidt det er politiet eller kommunen der skal udføre parkeringskontrollen.

Administrationen anbefaler, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunalt parkeringskorps, at der skrives til trafikministeren med klage om, at kommunen både tvinges til at oprette et kommunalt parkringskorps, fordi politiet ikke vil udføre parkringskontrol, og tillige betale staten herfor.

Opdateret 17. januar 2019