Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Landzonetilladelse til etablering af mindre sø på Stærkendevej 177

Læs om landzonetilladelse til etablering af en mindre sø, på matr. nr. 19a, Stærkende By, Reerslev, med adressen Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

Høje-Taastrup Kommune har den 4. oktober 2016 meddelt landzonetilladelse til etablering af en sø på 125-250 m² på vilkår af, 

  • at der bliver tinglyst en deklaration om fjernelsesvilkår på ejendommen, jf. bestemmelserne for transportkorridoren,
  • søen ikke anlægges nærmere end 10 meter fra naboskel,
  • søen ikke bliver dybere end ca. 1,5 meter på det dybeste sted, 
  • søen udformes, så det tilpasses terrænet. Den skal anlægges med jævnt skrånende bredder og hældningen bør som hovedregel ikke være større end 1:5 og maksimalt 1:3,
  • den opgravede jord spredes jævnt i terrænet, i et lag på højst 50 cm og mindst 5 m fra bredden eller bortkøres. 

Tilladelsen gives med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1. 

Udnyttelse af landzonetilladelsen 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt jf. planlovens § 56, stk.1. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af landzonetilladelsen er udløbet jf. planlovens § 60, stk.6. 

Sagsfremstilling 

Ejendommen er 1,6 ha, lang og forholdsvis smal. Den centrale del er græsklædt, med små, spredte bevoksninger og helt mod nord findes en ældre nåletræsparcel. Søen ønskes placeret centralt på matriklen, i en lavning, hvor der tidligere har stået nåletræer. Matriklen vest for ejendommen er et intensivt dyrket markareal, og matriklen mod øst anvendes til græsning.  Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 125 meter. 

Ejendommen er beliggende i landzone og i transportkorridoren. Transportkorridoren skal som udgangspunkt friholdes for anlæg og byggeri. Kommunen har dog mulighed for at meddele landzonetilladelse på fjernelsesvilkår til etablering af småsøer i forbindelse med naturgenopretning. 

Høje-Taastrup kommune arbejder for, at naturværdierne i kommunen skal udvikles og beskyttes. Etablering af søen vil øge og forbedre den samlede naturværdi i området. For at sikre, at søen kan give gode betingelser for den flora og fauna, der naturligt vil indfinde sig, er der stillet vilkår om udformning mv. af søen. Der kan meddeles landzonetilladelse til placeringen af søen i transportkorridoren, da der er tale om naturgenopretning. Det er endvidere vurderet, at etablering af en sø ikke vil påvirke naboerne uhensigtsmæssigt. 

Sagen har ikke været i naboorientering. Kommunen vurderer, at etablering af en natursø som ansøgt er af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens § 35, stk. 5. 

Klagevejledning til klage over landzonetilladelse 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over kommunens afgørelse om landzonetilladelse inden 4 uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside den 4. oktober 2016. Læs Klagevejledning til klage over landzonetilladelse.

Opdateret 4. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk