Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Miljøgodkendelse for Røjlegrøften Naturpark

Høje-Taastrup Kommune har truffet afgørelse om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af Røjlegrøften Naturpark.

Som led i udbygningen af et rekreativt område ved matr. nr. 11bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke skal der etableres Røjlegrøften Naturpark med genanvendelse af ca. 75.000 m³ ren og lettere forurenet overskudsjord fra eksterne lokaliteter. 

Høje-Taastrup kommune har truffet afgørelse om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af naturparken. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, der sikrer, at opbygningen af støjvolden foretages uden risiko for mennesker og miljø, herunder at jorden og grundvandet i området ikke forurenes.

Opbygningen af naturparken skal foregå over en samlet periode på ca. 13 måner med opstart november 2016. 

Læs Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af Røjlegrøften Naturpark.

Eventuelle henvendelser vedrørende Miljøgodkendelsen kan ske til Teknik- og Miljøcentret på tlf. 43 59 12 69 eller tmc@htk.dk. 

Kommunen gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen. 

Klagevejledning til klage over miljøgodkendelsen 

Afgørelsen kan efter Miljøbeskyttelsesloven, § 91 - § 100 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Påklage kan ske af virksomheden, visse lokale og landsdækkende organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt af enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Læs Klagevejledning til klage over miljøgodkendelse.

Opdateret 24. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk