Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Tilladelse og VVM-screening af vandindvinding fra Katrineberg Vandværk

Høje-Taastrup Kommune vurderer at projektet med indvinding af vand til Katrineberg Vandværk ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 16-08-2016.

Høje-Taastrup Kommune har modtaget ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse til Katrineberg Vandværk samt skema til VVM-screening af indvindingen. Der er ansøgt om at indvinde en årlig vandmængde på 2.200 m3 fra vandværkets boring.K

Kommunen vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det ansøgte projekt er vurderet i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2c om ”Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer”. Kommunens vurdering offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med tilladelsen den 28-10-2016.

Kommunen gør opmærksom på, at der er adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening. Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til tmc@htk.dk. Læs:

Klagevejledning til VVM-afgørelsen og tilladelsen efter vandforsyningsloven 

En eventuel klage skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune inden 4 uger efter offentliggørelsen. Læs Klagevejledning til klage over VVM-afgørelse samt Klagevejledning til klage over tilladelse til vandindvinding.

Opdateret 28. oktober 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk