Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Tilladelse og VVM-screening af to prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Høje-Taastrup Kommune vurderer at projektet med etableringen af de to prøveboringer og pumpeforsøget ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 16-08-2016.

Høje-Taastrup Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at udføre to prøveboringer på Bohus Boulevard 7, matr. nr. 3aa, Høje-Taastrup By, som er ejet af Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Boringerne skal etableres som prøveboringer for at vurdere muligheden for at etablere et ATES anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage). Boringerne udføres som A-boringer med en boredybde på 50 meter og forventes at blive udført i 3. kvartal i 2016. 

Kommunen har vurderet, at det anmeldte projekt ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det ansøgte projekt er vurderet i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2c om ”Dybdeboringer, navnlig vandforsyningsboringer”. Kommunens vurdering offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med tilladelsen den 16-08-2016. 

Kommunen gør opmærksom på, at der er adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening. Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til tmc@htk.dk

Læs

Klagevejledning til VVM-afgørelsen og tilladelsen efter vandforsyningsloven

Denne afgørelse er offentliggjort den 16-08-2016 på kommunens hjemmeside. En eventuel klage skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune inden 4 uger efter offentliggørelsen. Læs Klagevejledning til klage over kommunens VVM-afgørelse samt Klagevejledning til klage over tilladelse efter vandforsyningsloven.

Opdateret 16. august 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk