Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Forslag til lokalplan 1.26.5 for boligbebyggelse på Dorphs Alle 10-12

Byrådet har den 13. december 2016 vedtaget forslag til lokalplan 1.26.5 for Dorphs Allé 10-12 samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014.

Lokalplanens indhold

 Forslag til lokalplan 1.26.5 muliggør, at der kan opføres en tæt/lav boligbebyggelse med 8 boliger til erstatning for en erhvervsbygning, som tidligere har rummet en dagligvarebutik i stueplanet og kontor og klinik på 1. sal.

Lokalplanforslaget fastlægger, at bebyggelsen højst må have et areal på 500 m² i grundplanet og et bruttoetageareal på højst 950 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 40.

Bebyggelsen fremstår med facader af murværk, enten i blank mur eller pudset og malet i en lys hvid farve. Tagkonstruktionen har en hældning fra 25 til 45 grader og belægges med vingetagsten enten teglrøde eller sorte.

Læs Forslag til lokalplan 1.26.5 for boligbebyggelse på Dorphs Alle 10-12

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 16 til kommuneplanen er udarbejdet for at muliggøre en tæt/lav boligbebyggelse i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40. Den nuværende rammebestemmelse fastlægger énfamiliehuse i 1½ etage med en bebyggelsesprocent på 30.

Læs Kommuneplantillæg nr. 16 for boligbebyggelse på Dorphs Alle 10-12

Offentlig høring

Planerne er offentliggjort fra den 20. december 2016 til den 21. februar 2017 og kan ses på kommunens hjemmeside eller under PlansystemDK. Planerne er i samme periode fremlagt i Borgerservice på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Planerne kan også ses på kommunens biblioteker.

Indsigelser og ændringsforslag

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes til E-mail: tmc@htk.dk eller med brev til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter, Bygaden 2, 2630 Taastrup og skal være modtaget på Rådhuset senest den 21. februar 2017. De vil herefter indgå i Byrådets behandling af sagen.

Retsvirkninger

Offentliggørelse af planforslaget og tillægget, som sker med annonceringen den 20. december 2016, medfører i henhold til Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod, at ejendomme omfattet af planerne bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe de endelige planer. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 20. december 2016 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog ikke længere end til den 20. december 2017.

Miljøvurdering af lokalplanforslag 1.26.5 og tillæg nr. 16 til kommuneplanen

Kommunen skal i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10. december 2015) foretage en miljøvurdering af planerne. Med udgangspunkt i screeningen vurderer kommunen, at screeningen ikke giver anledning til, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering for gennemførelse af lokalplanforslag 1.26.5 for Dorphs Allé 10-12 samt tillæg nr. 16 til kommuneplanen.  

Læs Miljøvurdering af lokalplan 1.26.5 for boligbebyggelse på Dorphs Alle 10-12.

Klagevejledning til klage over miljøvurdering af lokalplanforslag

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan, jævnfør miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, påklages efter bestemmelserne i planloven. Læs Klagevejledning til klage over miljøscreening af lokalplanforslag.  

Opdateret 18. december 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk