Særlige fokusområder
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup Kommune er Frikommune

Frikommuneforsøg skal give udvalgte kommuner frihed til at afprøve nye måder at løse opgaver på.

Høje-Taastrup Kommune er udvalgt som frikommune i 2016-2021.  At være frikommune giver mulighed for at afprøve nye måder at løse opgaver på. Det skal give ny viden og praktiske erfaringer, som skal bane vejen for en bedre opgaveløsning i fremtiden. 

Frikommuneforsøgene organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forskellige forsøg indenfor et fælles tema. Frikommunerne kan blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer for opgaveløsningen. Frikommunerne skal ansøge om fritagelse fra lovhjemmel i de enkelte forsøg i netværket. 

Byrådet godkendte den 15. marts 2016, at Høje-Taastrup Kommune skulle ansøge om at blive frikommune, og den 10. oktober 2016 udpegede Økonomi- og Indenrigsministeriet Høje-Taastrup Kommune til at deltage i et ud af i alt otte frikommunenetværk i perioden 2016-2021. 

Netværket hedder ”Billige boliger og fleksible boligløsninger”, og Høje-Taastrup deltager sammen med København, Randers, Roskilde, Favrskov og Aarhus Kommune. Målet med netværket er at afprøve nye muligheder for at tilvejebringe flere billige boliger og boligløsninger i kommunerne, som kan understøtte eksisterende sociale indsatser, og understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og i højere grad klare sig selv i egen bolig.

Frikommunevedtægten beskriver de forskellige forsøg som frikommune

I frikommunevedtægten beskrives igangværende og afsluttede forsøg, som (en frikommune) Høje-Taastrup Kommune deltager i som frikommune.

Frikommunevedtægten for Høje-Taastrup Kommune

Nedenstående kan du se en oversigt over de forsøg, som Høje-Taastrup Kommune har igangsat i forbindelse med, at kommunen er udvalgt som frikommune. Vedtægten beskriver kort de forskellige forsøg, og listen bliver løbende opdateret, når nye forsøg sættes i gang.

Udslusningsboliger med midlertidigt huslejetilskud

Forsøget skal medvirke til, at flere borgerne får mulighed for at blive udsluset til egen bolig f.eks. efter ophold på krisecenter eller forsorgshjem ved at de får tildelt et midlertidigt huslejetilskud, så de hurtige-re kan få en bolig. Huslejetilskuddet gives under forudsætning af, at de indgår en aftale om enten at påbegynde eller genoptage et allerede påbegyndt uddannelsesforløb eller gå i arbejde. Under udslusningen får de efter behov tildelt ekstra støtte til at mestre udslusningen.

Forsøgsperiode

1/8-2018 – 31/12-2021 – hvor sidste borger kan udsluses via forsøget og derfra være i forsøget i op til 5 år.

Forsøgshjemmel

Lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk § 25 som ændret ved Lov nr. 749 af 8. juni 2018 punkt 5.

Forsøgsbeslutning

Besluttet på byrådsmøde d. 15/11-2016

Opdateret 16. juli 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00