Om kommunen
  • Få siden oplæst

Høje Taastrup C

I de kommende år sker der en ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station og City2 – Høje Taastrup C. De centrale dele af Høje Taastrup By skal omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. Der skal bl.a. skabes et gennemgående parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen.

Visualisering af byudviklingsområdet Høje Taastrup C i Høje-Taastrup Kommune

Illustration: COBE Arkitekter

Byudviklingen varetages af Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som ejes af de tre oprindelige grundejere i området – Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune.

Høje Taastrup C’s hjemmeside kan du læse meget mere om det store byudviklingsprojekt. Her kan du også skrive dig på interesselisten og få besked, når salget og udlejningen af boliger går i gang.

Vision og helhedsplan

Det er visionen at udvikle den centrale del af byen til en bydel, som er:

  • sammenhængende
  • mangfoldig
  • med liv, aktiviteter og tryghed

Byrådet ønsker at udnytte byens centrale arealer til at gøre byen højere og tættere. Flere boliger og erhverv i byen vil give liv og arbejdspladser og øge handelen. Der kommer også en attraktiv bypark centralt i bydelen. Byudviklingen vil bidrage til, at Høje Taastrup by også i fremtiden kan være et attraktivt knudepunkt for kollektiv trafik, handel og erhverv, og en by man gerne vil bo i og besøge. 

Den nye bydel vil blive udviklet over en årrække, og rummer byggemuligheder for i alt 1200 boliger, ca 114.000 m2 erhverv, 10.000 m2 detailhandel og endelig 22.000 m2 offentlige funktioner. 

Fra Boulevard til By

Byen er i dag præget af store veje - Blekinge og Skåne Boulevarder - som skærer byen over og skaber bagsider og øde områder i byen. Det eksisterende trafiksystem er skabt ud fra en forventning i 1960’erne om, at boulevarderne skulle være regionale veje for at aflaste Roskildevej.

Udviklingen har siden overhalet denne forestilling, og byens centrale arealer kan i dag udnyttes bedre end til regional trafik. Illustrationerne herunder viser det eksisterende område, og visionen for den fremtidige bydel.

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Byrådets strategi for byudviklingen er at justere byens trafikstruktur. De dobbelte vejbaner på både Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard kan samles og frigøre arealer centralt i byen. Overflødige vejudlæg og parkeringsarealer kan dermed benyttes til at bygge en ny bydel.

Ud mod Blekinge Boulevard findes i dag en række parkeringspladser, som vender bagsiden ud mod vejen. Projektet indebærer, at disse parkeringspladser kan udnyttes bedre til nye byggerier, som vender forsiden ud mod en helt ny park. Bydelens parkering kan organiseres på en ny måde, så byen kan blive tættere og opleves mere sammenhængende og tryg.

Centralt i den ny bydel planlægges der et parkstrøg med en stiforbindelse samt et stort rekreativt regnvandsanlæg, som både kan klare fremtidens store skybrud, og som i tørre perioder kan være et rekreativt anlæg i parken. Det er planen at parken skal rumme plads til forskellige aktiviteter for byen.

Helhedsplan for Høje Taastrup C

Illustrationerne stammer fra Helhedsplan for Høje Taastrup C, som er udarbejdet af arkitektfirmaet COBE sammen med Rambøll trafikingeniører og TOPOTEK1 landskabsarkitekter.

Helhedsplanen er i løbet af 2017 viderebearbejdet til en mere konkret og detaljeret Arealdisponeringsplan, som ligger til grund for det videre arbejde – læs mere i punkterne nedenfor.

Projektområdet Høje Taastrup C

Placering: Ca. 300 m fra Høje Taastrup Station i området mellem stationen og City 2

Projektområdet: I alt 180.000 m2 – og i alt 262.000 m2 etageareal

Bolig: 120.000 m2 etageareal

Erhverv: 120.000 m2 etageareal

Detailhandel: 10.000 m2 etageareal

Offentlige funktioner: 12.000 m2 etageareal

Arealdisponeringsplanen er siden justeret, bl.a. med mindsket bygningshøjde ud mod Hveen Boulevard.

Der bygges 1.200 nye boliger – byhuse, rækkehuse og etageboliger - med plads til op til 3.000 beboere.

Der bliver 120.000 m2 erhverv, som vil være kontorarbejdspladser, og dermed vil der være mulighed for at placere store kontordomiciler tæt på Høje Taastrup Station. Høje-Taastrup Kommune bygger i de kommende år sit nye rådhus centralt i den nye bydel.

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C

Selskabet ejes af Høje Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og EjendomsSelskabet Norden. Selskabet er etableret ved apportindskud af ejernes andele af de respektive grundarealer i udviklingsområdet.

Arealudviklingsselskabet er ansvarlig for at udvikle og byggemodne projektområdet, udførelse af lokal infrastruktur samt etablering af parkarealer og parkering. Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for den overordnede infrastruktur.

Selskabet skal som noget af det første projektere og igangsætte byggemodningen af området. Vejomlægninger og omlægning af forsyningsledninger (el, vand, kloak, fjernvarme mv.) forventes at gå i gang i 2018.

Selskabet bliver ansvarlig for salg af byggeretter og markedsføring af området overfor investorer og kommende beboere.

Parterne bag arealudviklingsselskabet

Ved etableringen af arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S engagerer en række af Danmarks største pensionsselskaber sig i udviklingen af Høje Taastrup: ATP Ejendomme og Danica Pension ejer Danske Shoppingcentre, som bl.a. ejer City2, og ATP Ejendomme og PFA ejer EjendomsSelskabet Norden, som ejer en række ejendomme i Høje Taastrup.

Danske Shoppingcentre P/S er et partnerselskab mellem ATP Ejendomme og Danica Pension. Selskabet er med 16 centre i hele landet, heriblandt City2, markedsførende som investor i Danmark inden for butikscentre. Porteføljen har et samlet areal på ca. 400.000 m2 og har omkring 1.100 lejemål. Årligt besøges centrene af mere end 60 millioner kunder.

EjendomsSelskabet Norden er etableret i 2005 og fungerer som manager af ejendomsfonde med fokus på det danske ejendomsmarked. Selskabets aktiviteter fokuserer primært på ejendomsudvikling, og af større projekter kan nævnes udvikling af Berlingske Karreen i Pilestræde, København, ombygning af DSB’s tidligere hovedsæde i Sølvgade, København, til studieboliger, udvikling af Scalagrunden til Axel Towers overfor Tivoli, udvikling af det tidligere Landsarkiv på Nuuks Plads, Nørrebro, til et blandet byggeri med erhverv og bolig, og etablering af nyt hovedsæde til DSB i Høje Taastrup. Norden har pt. for ca. 6 mia. DKK under forvaltning.

Høje-Taastrup Kommune er kåret som Sjællands mest erhvervsvenlige kommune i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, og 27.000 mennesker pendler dagligt til arbejdspladser i kommunen. Høje Taastrup Station er regionalt trafikknudepunkt for S-tog, regional- og fjerntog, og med ca. 20.000 daglige ankomster og afgange er den en af landets travleste pendlerstationer.

Borgernes ideer og forslag til Kommuneplantillæg

De overordnede visioner og rammer for projektet var i høring fra 14. februar til 14. marts 2017. Under høringen blev der holdt et borgermøde, hvor visioner og planer for byudviklingen gennemgået. Byrådet modtog i alt 84 ideer og forslag, både med positiv opbakning til projektets overordnede ideer, spændt forventning til hvad projektet kan bidrage med til byens udvikling, men også med en række bekymringspunkter fra borgere i det omliggende område. 

Ideer, forslag, spørgsmål og bekymringspunkter fra borgerne er vurderet i forhold til det videre arbejde. Nogle forslag har givet anledning til undersøgelse af trafik- og miljøforslag, andre forslag er brugt som inspiration til arbejdet senere i processen.

Alle forslag er desuden behandlet af Byrådet d. 19. december 2017 i forbindelse med behandlingen af forslag til planer og miljøkonsekvensrapport. Se mere i punktet ovenfor.

Høring om Miljøvurderinger samt forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg

Hvordan er forslagene blevet til?

Efter forårets høring har der været fokus på at konsekvensvurdere byudviklingsprojektet i forhold til miljøforhold, samt en række andre tekniske forhold. Der er udarbejdet en såkaldt Arealdisponeringsplan, som er en mere detaljeret og nøjagtig plan til brug for udarbejdelse af forslag til lokalplaner, VVM og som forberedelse af kommende anlægsarbejder. 

Bygherre har ansøgt om, at der udføres en samlet Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) sideløbende med Arealdisponeringsplan og lokalplanarbejdet. 

Til brug for arbejdet har kommunens miljøafdeling først afgrænset hvilke emner vurderingen skal omfatte. Her har ideer, forslag og bemærkninger fra forårets høring været værdifulde input. En række myndigheder og organisationer samt offentligheden har desuden haft mulighed for at give input til emnerne for miljøvurderingen. Der indkom 8 høringssvar som alle er adresseret i det videre arbejde.

Med udgangspunkt i afgrænsningen af miljøemner er der udarbejdet en samlet Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport af både planforslag og anlæg. Der er udarbejdet en række baggrundsanalyser, og undervejs er projektet så vidt muligt tilrettet under hensyn til miljøforholdene. Endelig er der udarbejdet forslag til en såkaldt VVM-tilladelse.

Byrådet vedtog 19. december 2017 at sende nedenstående forslag i høring:

Høje Taastrup C. Forslag til Lokalplan for vejstruktur i Høje Taastrup

 

Høje Taastrup C. Samlet miljørapport - Miljøvurdering og VVM for planer og projekt

 

Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Høje Taastrup C

Udkast til VVM-tilladelse

 

 

Høringen varede i 8 uger fra 9. januar til 6. marts 2018. Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde, og der indkom 64 høringssvar fra 35 afsendere.

Endelig vedtagelse af planer og miljøvilkår  

Byrådet har i maj 2018 vedtaget plangrundlag og miljøvilkår endeligt. Der er samtidig udstedt en såkaldt VVM-tilladelse med henblik på, at projektet kan påbegyndes, når projektering er færdig, og øvrige tilladelser efter anden lovgivning foreligger.

Planerne er den 20 juni 2018 annonceret dels på kommunens høringsportal og dels på statens Plandata. I forbindelse med annonceringen på høringsportalen findes oplysninger om klagevejledning og frist for klage.

Se de endelige planer incl. samlet miljørapport (VVM og miljøvilkår):

Opdateret 14. februar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00