Regulering af vildt på offentlige arealer

For at regulere vildt, der forvolder skade, skal du have en tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen giver i særlige tilfælde, tilladelse til at regulere bestandene af husmår, iler, skabsramte ræve, mårhund, mink og råger.

Det er overvejende rågekolonier i byerne, der skaber gener. Rågen er en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger. Regulering kan kun ske, hvis kravene i bekendtgørelse om vildtskader er opfyldt. Læs om Bekendtgørelse om vildtskader.

Regulering på kommunale arealer i Høje-Taastrup Kommune ledes af Taastrup Jagtforening. Taastrup Jagtforening kontaktes på telefon: 30 33 62 88 eller mail: lottom@kabelmail.dk.

På private arealer, er du selv ansvarlig for at søge dispensation om regulering hos Naturstyrelsen.

Råge

Dispensationsmuligheder

Der kan gives dispensation fra Naturstyrelsen til følgende:

  • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj-15. juni.
  • Voksne Råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning.
  • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj-30. juni
  • Råger der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli-30. september.
  • Samt "andre" tilfælde, fx nedtagning af reder før æglægning.

Der kan ikke gives dispensation til regulering af andre fuglearter.

Regulering og bekæmpelse af råger

Som udgangspunkt reguleres der ikke på offentlige arealer, men i enkelte tilfælde kan rågekolonierne blive så store i de centrale bydele, at Naturstyrelsen gør en undtagelse.

Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Jagtforening tager ikke selv initiativ til bekæmpelse. Ved henvendelse fra en borger eller forening, vil Jagtforeningen foretage en vurdering af generne. Hvis det vurderes, at generne er betragtelige, søger Jagtforeningen om regulering ifølge gældende lovgivning.