Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: driftsby@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

 

Private fællesvej 

Serviceordning på private fællesveje

Som et - for kommunens driftsbudget - udgiftsneutralt servicetilbud kan tilbydes:

  A:

  1. Lapning i almindeligt omfang af asfaltarealer (forår og efterår).
  2. Rensning og vedligeholdelse af vejbrønde incl. stik.
  3. Vintervedligeholdelse af større snefald og glatføresituationer for veje i byområder i samme omfang som offentlige veje med laveste prioritet.
  4. Vedligeholdelse af skilte.

Samlet pris incl. 25% moms : kr. 775,- pr. år (2019 og 2020 prisniveau) pr. boligenhed på ejendommene ved vejen


A+B:

Er ordning A samt slåning af plane græsrabatter i byområder 10 gange pr. sæson. Samlet pris incl. 25% moms : kr. 800,- pr. år (2019 og 2020 prisniveau)

 

A+B+C:

Er ordning A + B samt beskæring af vejtræer. Samlet pris incl. 25% moms : kr. 955,- pr. år (2019 og 2020 prisniveau)

Prisen fastsættes af byrådet for 1 år ad gangen.

 

Der er til prisen knyttet følgende forudsætninger :

  • Asfaltreparation sker kun samlet og 2 gange om året.
  • Prisen forudsætter, at alle ejendomme på en privat fællesvej er tilsluttede

 Såfremt ydelserne B og/eller C ønskes medtaget i serviceordning på en vej, fordeles den samlede pris for disse ydelser ligeligt mellem ejendommene ved vejen.

Tilbuddet omfatter alene beskæring, men ikke udskiftning af skadede eller udgåede træer.

Prisen forudsætter, at det er samme takst for alle, uanset om en parcel har meget vej eller lidt vej at holde, og om vejen er beliggende i by- eller landområde.

I servicetilbuddet er der ikke regnet med udgifter til slidlag.

Opkrævning vil ske over ejendomsskatten. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar.

Pensionister kan tilmeldes enkeltvis i de områder, hvor der ikke er grundejerforeninger eller vejlaug. Såvel udgiften til servicetilbuddet som udgiften til et eventuelt slidlag vil være omfattet af låneordningen i lighed med ejendomsskatter, jf. bekendtgørelse af "lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven".

Såfremt der fremsættes begæring om etablering af en ordning fra vedligeholdelsespligtige grundejere, der vil kunne blive pålagt at afholde mindst 2/3 af udgifterne til vejens vedligeholdelse, vil kommunen bruge privatvejslovens § 61, stk. 4 til at beslutte, at der skal gælde en sådan ordning for samtlige grundejere.

Opsigelsen kan ske pr. 1.7. med ophør følgende 1.1., såfremt mere end 1/3 af ejendommene ved vejen ønsker det.

Alle steder, hvor grundejerne er pligtige medlemmer af en grundejerforening, er det grundejerforeningen, der må afgøre, om man vil tilslutte sig/opsige ordningen og dernæst sørge for tilmelding/opsigelse på alle medlemmers vegne, idet udgiften dog vil blive opkrævet hos den enkelte via ejendomsskatten ud fra administrationshensyn). Hvor der ikke er pligtigt medlemskab af en grundejerforening, anvendes bestemmelserne ovenfor.

Kommunen kan opsige ordningen pr. 1.7. med ophør følgende 1.1. Det er en forudsætning for tilmelding til ordningen, at vejen er repareret, så der ikke er større huller m.v., der kræver særlig reparation. Er der sådanne skader, må udbedring ske for lodsejernes regning, før serviceordningen etableres. Der er ikke i servicetilbuddet afsat penge til slidlag. Når lapning af en vej ikke længere kan ske inden for de afsatte midler i servicetilbuddet, vil forvaltningen meddele de berørte lodsejere dette, idet der samtidig anføres en overslagspris på et slidlag. Hvis lodsejerne ikke er enige i forvaltningens vurdering, vil sagen blive forelagt førstkommende vejsyn, hvor vejbestyrelsen må tage stilling til eventuelle meningsforskelle.

Hvis udgangen bliver, at der skal udføres slidlag, vil der i forbindelse med udgiftsfordelingen blive taget stilling til at yde en afdragsordning på 5 - 15 år, jf. bestemmelserne herom i vejbidragsloven. Når en vej har fået lagt slidlag, vil prisen for serviceordningen reduceres med kr. 200,- i de første 5 år efter, at slidlaget er udført, svarende til, at man i denne periode næsten aldrig har egentlige huller at lappe.