Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: driftsby@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

 

Vejtræer

Vejene skal være trafiksikre, og inddragelse af tilstødende arealer skal gøre trafikvejene mere sikre og frodige. Øer af grønt skal fortrænge de ofte triste og karakterløse vejrum.

Værdifulde træplantninger langs vejene skal så vidt muligt bevares, så alle i Høje-Taastrup Kommune i fremtiden vil kunne opleve gamle prægtige træer.

Samarbejdet mellem afdelingerne internt i kommunen samt til entreprenører, der udfører arbejde i tilknytning til offentlige arealer, skal så vidt muligt udbygges for at sikre bedre udviklingsmuligheder for kommunens træer. Det gælder ved opførelse af bygninger og etablering af veje i nærheden af eksisterende træer, men ligeledes ved etablering af nye træer i vejens rabatter. Den manglende lovgivning omkring placeringen af ledninger og rør vanskeliggør en optimal placering af træerne. Det er derfor visionen, at en styrket kommunikation vil kunne give resultater for såvel placeringen af nye træer som for en større forståelse for og bedre behandling af eksisterende træer.

Det er målsætningen at forøge træbestanden på kommunens veje med en ny art årligt, så antallet af arter på kommunens veje fordobles over en 10-årig periode. Vi ønsker at reducere behovet for træpleje og dermed formindske omkostningsniveauet ved at vælge det rette træ til det rette sted. Dette forudsætter, at der i den fremtidige byplanlægning afsættes nok jord og plads til at træerne kan udvikle sig.

Ved hjælp af planlægning af træers placering i startfasen mindskes konflikter mellem træerne og byens struktur. Det er målsætningen herigennem at reducere behovet for drastiske beskæringer, fordi træet kommer i konflikt med vejregler, skilte og belysning. Ved at styrke kommunikationen til kommunens afdelinger for at opnå en bedre forståelse for træers behov og dermed opnå bedre vækstbetingelser for træerne.

Trafikvejene

Trafikvejene bringer trafikken til og fra byarealerne ind i byområderne. Disse veje er karakteriseret ved stor kapacitet og løber ofte gennem såvel landlige som bymæssige områder.

Det er især Hveen Boulevard og Roskildevej, som er afgørende i denne vejkategori, da der færdes gennemsnitligt ca. 56.000 biler i døgnet på disse to veje. Disse veje bliver dermed kommunens visitkort og er helt afgørende for det umiddelbare indtryk af kommunen.

Trafikvejene er  er helt centrale veje ikke kun for borgere i Høje-Taastrup Kommune, men for mange mennesker på store dele af Sjælland. De triste og karakterløse vejforløb kan ændres radikalt ved hjælp af markante træplantninger, der understreger områdernes landskabelige træk og byder på oplevelser året rundt. På disse veje er det ofte muligt at inddrage jord fra de omkringliggende marker eller restarealer. Dette vil ikke kun give mulighed for bedre vækstbetingelser og dermed skabe sundere og smukkere plantninger, men ligeledes åbne op for nye muligheder, der kan øge trafiksikkerheden og skabe en smukkere sammenhæng til omgivelserne og det omkringliggende landskab.

På disse veje er hastigheden typisk 80km/t ,og ifølge reglerne for nyplantning skal beplantningen etableres minimum 6 m fra køresporkant. Ved inddragelse af jord op til vejrummet kan beplantningsarealet udvides, og en vækstform som trægrupper kan anvendes. Dette vil understrege vejforløbet og stramme vejrummet op.

Landevejene

Byerne i Høje-Taastrup Kommune grænser op til det åbne land, som rummer en lang række værdier. Her findes landbrugsarealer, store rekreative arealer og fine naturområder.

Det er målsætningen, at træerne skal være gennemgående og dominerende træk i det åbne land, som skaber en visuel sammenhæng i overgangene mellem land og by - mellem erhvervsområder, villakvarterer og marker. 

Træplantningen i disse områder er meget begrænset og valg af træart spiller en afgørende rolle for landskabets karakter. Det er målsætningen, at det åbne land udelukkende skal præges af hjemmehørende slægter som Eg, Pil, Poppel, Røn og Fuglekirsebær. Er pladsforholdene begrænsede, så træerne kommer tæt på vejen, vil plantninger med Syren eller mindre træer som Vildpære, Æble samt Bærmispel fortrækkes, da disse træer ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko i trafikken. Samtidig vil denne type beplantning kunne tilføre landskabet omkring vejene stor variation og skønhed.

Kvartersvejene

Kvartersvejene udgør forbindelsen mellem de overordnede trafikveje og bymidten og binder dermed bydelene sammen. Disse veje bliver benyttet af mange borgere og er derfor vigtige strækninger i Høje-Taastrup Kommunes vejstruktur.

Flere af vejene er meget vellykkede såvel med henblik på træernes trivsel som på den arkitektoniske sammenhæng, mens andre veje er præget af triste vejforløb og mistrivsel. Et af de fundamentale problemer på denne vejtype er mangel på plads over som under jorden, hvilket ofte resulterer i mistrivsel. Vejene er oftest 2-sporede og behovet for store træer er ikke så udtalt som på trafikvejene.

Det er målsætningen, at alle kvartersveje, hvor der er mulighed for at inddrage plads til træer, skal udvikle sig til smukke, markante forløb, der binder det overordnede vejnet sammen. En markant træplantning kan udgøres af såvel få træer, der er strategisk placeret, som af alléer eller punktvis beplantning. Ofte kan et enkelt dominerende træ give det nødvendige modspil til omgivelserne.

Der tilstræbes også på disse veje mest mulig variation. Pladsforholdene bevirker imidlertid, at træerne ofte står meget tæt på vejbanen og derfor er udsat for meget salt. Ved valg af træart er det derfor vigtigt at undersøge hvilke arter der er velegnede.

Som hovedregel anvendes på denne type veje mellemstore træer med en højde på omkring 15 m i udvokset tilstand. Årsagen til valg af højde er de begrænsede jordforhold, der er på denne type veje. Der er derfor større chance for, at et træ med moderat størrelse kan udvikle sig til et sundt og smukt træ under disse forhold. Såfremt pladsforholdene over og under jorden er til det, kan også større træer med fordel anvendes.

Mindre kommunale veje

De mindre kommunale veje udgør hovedparten af kommunens veje og næsten halvdelen af vejene i kommunen. På de mindre kommunale veje har træerne ofte bedre betingelser og en langt mindre trafikmængde, og træernes trivsel er generelt væsentligt bedre.Ofte ligger vejen i tilknytning til et åbent grønt område eller plæne, som giver træerne nærmest parklignende vilkår. Dette har givet optimale vilkår for vækst, hvilket har resulteret i meget smukke plantninger, der indgår i en fin komposition med omgivelserne.

Det er på de mindre veje ikke nok, at pladsforholdene er i orden ,og vækstbetingelserne er sikret. Det er også nødvendigt at vurdere, om der ved valg af træart er taget højde for eventuelle fremtidige skyggegener. Denne vejkategori inddeles derfor i to kategorier, så der i fremtiden kan fortages korrekte valg af træarter:  1) veje med plads til store træer og 2). veje med begrænset plads til træer.

Veje med plads er karakteriseret af brede rabatter over 3 m og stor afstand til beboelse eller med beboelsesområde udelukkende i den ene side af vejen. Da træerne på denne type veje generelt har gode betingelser, er der her mulighed for en større mangfoldighed med forskellige plantninger.

Veje med begrænset plads til træer er karakteriseret ved smalle rabatter under 3 m og beboelse på begge sider af vejen. For veje, hvor vejforløbet går fra nord mod syd frarådes træbeplantning i vejens østlige side, såfremt der er beboelse umiddelbart ud til vej, da dette kan give alvorlige skyggegener for vejens beboere.

Ligeledes gælder for vejforløb, der går fra øst mod vest, at træbeplantningen plantet i den nordlige side af vejen, generelt vil være uhensigtsmæssigt. Det anbefales derfor at plante mindre træer på disse veje på omkring 6 m eksempelvis som portaltræer ved vejens udmunding eller punktvis beplantning i vejens ene side.

Ved meget smalle vejforløb anbefales ikke træplantninger, men derimod grønne rabatter eventuelt med løgplanter.