Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Klage over miljøforhold

Læs hvordan du kan klage over lugt- eller støjgener samt andre miljømæssige forhold

Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem. Ved at tage personlig kontakt, til den person eller virksomhed, der forsager problemet, kan der i langt de fleste tilfælde findes en hurtig og fornuftig løsning.  

Derudover vil det ofte være bedst for det fremtidige naboskab, hvis problemet kan løses uden at inddrage kommunen eller andre myndigheder.  

Hvis det ikke lykkes at løse problemet i samarbejde med din nabo eller den pågældende virksomhed, kan du henvende dig til kommunen ved at benytte nedenstående klageskema. Beskriv problemet, så får kommunen de korrekte oplysninger.  

Behandling af klagen

Når vi har modtaget en klage, tager vi kontakt til den, der klages over. I den forbindelse fremsender vi klagen til den pågældende, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen.  

Derudover kan den der klages over bede om aktindsigt i de oplysninger kommunen har om sagen. Kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Klage over afbrænding af affald

Det er ikke tilladt at afbrænde affald hverken på private ejendomme eller erhvervsejendomme. Hvis du konstaterer, at der afbrændes affald, kan du kontakte kommunen på tlf. 43 59 12 17.

Afbrænding af haveaffald

Hvis du bor i byzonen eller i tæt bebyggelse i landzonen f.eks. i sommerhusområder er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald. I stedet kan du aflevere dit haveaffald på genbrugspladsen.

Det er tilladt at have et mindre bål i haven på indrettede bålpladser til f.eks. snobrød. Der må dog kun afbrændes rent og tørt træ. En bålplads skal ligge minimum 5 meter fra bygninger, 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag og 15 meter fra oplag af brandfarlige stoffer. Sørg for at placere din bålplads så den er til mindst mulig gene for dine naboer. Tænk også på om vinden sender røgen fra bålet ind til din nabo.

Hvis du bor i spredt bebyggelse i landzonen er det tilladt at afbrænde haveaffald fra egen grund i perioden 1. december til 1. marts. Hvis du konstaterer, at der afbrændes haveaffald i strid med ovennævnte retningslinjer skal du kontakte kommunen.

Markafbrænding

I de fleste tilfælde er det ikke tilladt at afbrænde halm eller lign. dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer. Hvis du konstaterer, at der sker markafbrænding kan du kontakte kommunen på tlf. 43 59 12 17.

Klage over dyrehold

Inden du henvender dig til kommunen med en klage over et dyrehold, er det en god idé at kontakte ejeren af dyreholdet først. Tit er ejer af dyreholdet ikke klar over, at dyreholdet er til gene og vil ofte gerne være med til at indrette foderpladser, skure og luftningsrutiner, således at naboerne ikke bliver generet. Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, er det i udgangspunktet ikke tilladt at have heste, køer, får og lignende større dyr som hobbyhold eller til erhvervsmæssigt formål.

Fugle/høns

Høje-Taastrup Kommune har et regulativ for hold af fugle, hvori retningslinjerne for hold af fugle i byzone og sommerhusområder (herunder høns) beskrives. Der er retningsliner for korrekt indretning af hønsehuse, forebyggelse af uhygiejniske forhold og vejledning i hvornår haner og høns skal være lukket inde. Her kan du hente regulativ for hold af fugle.

I landzonen er det tilladt at have op til 30 stk. høns uden først at få godkendelse fra kommunen. Retningslinjerne for indretning af hønsehuse, forebyggelse af uhygiejniske forhold og vejledning i, hvornår haner og høns skal være lukket inde følger som udgangspunkt kommunens regulativ for fuglehold. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering af fugleholdet, inden kommunen eventuelt kan påbyde ejeren af fugleholdet at ændre rammerne for fugleholdet.

Hunde

Et hundehold på op til 4 hunde (med hvalpe på op til 18 uger) er som udgangspunkt tilladt i både byzone, sommerhusområder og landzonen. Klager over hundeglam fra mindre hundehold rettes til Københavns Vestegns Politi.

Du kan finde oplysninger om Københavns Vestegns Politi her.

Er dyreholdet større end 4 hunde (med hvalpe på op til 18 uger), er det kommunen, der behandler klagen over hundeglam.

Uhygiejniske forhold ved dyrehold

Giver et dyrehold anledning til, at der tiltrækkes skadedyr eller opstår uhygiejniske forhold, kan du henvende dig til kommunen. Kommunen vil så ud fra en konkret vurdering, undersøge sagen og vurdere om, der skal gives påbud til ejeren om, at ændre forholdene vedrørende dyreholdet.

Klage over røg fra brændeovn

Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn, bør du i første omgang henvende dig til naboen. I mange tilfælde er naboen nemlig ikke klar over, at røgen fra brændeovnen generer.

Når kommunen går ind i sagen, foretages en konkret vurdering af f.eks. fyringsmetode, brændets kvalitet, skorstenens højde og om røgen er til væsentlig gene.

Kommunen har mulighed for at regulere brugen af brændeovne efter de retningslinjer som Miljøstyrelsen har opstillet. Kommunen har mulighed for at stille krav til skorstenshøjde, brugen af brændeovne samt typen og kvaliteten af det anvendte brændsel.

Hvis det ikke hjælper at tale med din nabo, kan du klage til kommunen via følgende klageskema.

Du kan læse om korrekt fyring på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klage over støj

Støj fra virksomheder

Støj fra virksomheder er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og kommunen har derfor i mange tilfælde mulighed for at stille krav til virksomhedens støjpåvirkning. Er du generet af støj fra en virksomhed kan du henvende dig til kommunen.

Støj fra naboen, musik, støjende maskiner

Hvis du bor i en boligforening skal du klage til boligforeningens bestyrelse. Bor du i en almen bolig og er generet af støj fra din nabo skal klagen rettes til beboerklagenævnet.

Høj musik

Hvis du er generet af høj musik fra din nabo bør du i første omgang henvende dig til naboen. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte Københavns Vestegns Politi.

Støjende maskiner

Er du generet af støj fra plæneklippere, håndværktøj og lign. er der som udgangspunkt ikke mulighed for at klage over støjen, med mindre der er tale om helt særlige forhold. Er der en grundejerforening kan du tage problemet op her, således at I måske kan blive enige om et sæt spilleregler for brug af støjende redskaber mm.

Støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber og lignende fritidsaktiviteter

Kommunen kan ikke gribe ind overfor støj fra en almindelig legeplads, og heller ikke overfor støj fra skoler. Sædvanligvis sætter man ikke grænser for støjniveauet, når støjen kommer fra legende børn, men kommunen skal vurdere, om der er tale om væsentlige støjgener og hvilke muligheder, der er for at begrænse støjen. 


Aktivitet du ønsker at klage over

Opdateret 9. marts 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk