Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet

Nogle anlægsprojekter er omfattet af regler om Vurdering af Virkningen på Miljøet. Det betyder, at kommunen skal foretage en forudgående vurdering af projektet, inden det kan realiseres.

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere om et anlægsprojekt påvirker miljøet væsentligt. I VVM skal ”miljøet” forstås bredt og omfatter påvirkningen på mennesker, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. 

Visse projekter er altid VVM-pligtige. For andre projekter afgør kommunen ved såkaldte VVM-screeninger, om konkrete projekter er VVM-pligtige eller ej. Afgørelsen om VVM-pligt bliver enten meddelt som en selvstændig afgørelse eller indgår som en del af kommunens øvrige godkendelse eller tilladelse til projektet. 

Du skal anmelde dit projekt via Skema til VVM-anmeldelse eller via den digitale selvbetjeningsportal Byg og Miljø

Kommunens afgørelser om VVM offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Du kan læse mere om VVM på hjemmesiden for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende VVM, er du velkommen til at kontakte en miljømedarbejder i Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcentret på telefon 43 59 10 00 eller på e-mail til tmc@htk.dk.

Er mit projekt omfattet af VVM-reglerne?

Projekter, der er omfattet af Bekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter bilag 1 og 2, skal anmeldes efter bekendtgørelsens regler.

Hvordan anmelder jeg mit projekt til kommunen? 

Når du søger om tilladelse til et større byggeri, miljøgodkendelse til en virksomhed, etablering af en drikkevandsboring eller andre anlæg, der kan påvirke miljøet, skal du samtidig anmelde projektet efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 

Det udfyldte skema skal sendes digitalt til Høje-Taastrup Kommune til tmc@htk.dk. Du kan sende VVM-anmeldelsen særskilt eller vedlægge den til din øvrige ansøgning. 

Hvis dit projekt er optaget på bekendtgørelsens bilag 2 og anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, skal du anmelde dit projekt via  

I Byg og Miljø bliver du guidet igennem forløbet og kan tilvælge de aktiviteter, der er relevante for dig.  

Hvornår er mit projekt VVM-pligtigt? 

Hvis dit projekt findes på bekendtgørelsens bilag 1, er det omfattet af VVM-pligt, og der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Det anmeldte anlæg er også omfattet af VVM-pligt, hvis det er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen og kommunen vurderer, at anlægget vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Omfanget af en VVM-redegørelse varierer efter karakteren af det konkrete anlæg og omgivelserne, men skal give en samlet beskrivelse af projektet og konsekvenserne for miljøet. Formålet med VVM er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, vil der være en offentlig høring. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges. 

Den samlede sagsbehandlingstid for en VVM-redegørelse kan variere, men må forventes at vare 9-12 måneder.

Lovgivning

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se "Miljøbeskyttelsesloven" på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem "Godkendelsesbekendtgørelsen" og "Standardvilkårbekendtgørelsen".

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer".

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Borger.dk anbefaler også

Opdateret 30. august 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk