Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Hvad gælder for beskyttet natur

Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer i tilstanden i søer og vandhuller over 100 m², samt når moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge enkeltvis eller udgør et sammenhængende areal, større end 2.500 m². Det gælder også, hvis der er flere ejere.  

Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de nævnte typer. I byzone og på fredskovspligtige arealer gælder særlige regler. 

Du må således anvende et beskyttet naturområde, som du hidtil lovligt har gjort, men du må ikke ændre tilstanden i området.

Det betyder bl.a. at du ikke må

  • ændre på terrænet i form af opfyldninger eller gravninger
  • ændre på vandstanden, herunder yderligere dræning
  • rørlægge eller opstemme vandløb og ændre bund- og brinkprofil i søer og åer
  • behandle, så eller tilplante jorden samt rydde krat m.m.
  • gøde og sprøjte
  • udsætte fugle, fisk og krebs
  • udlægge foder ved søer, idet en øget næringsstoftilførsel kan bevirke en tilstandsændring.
  • lægge om, hvis det ikke er i overensstemmelse med den hidtidige praksis på arealet

Mulighed for dispensation

Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra dette forbud. Ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper kræver en dispensation, også selvom ændringen har et naturforbedrende sigte. Du skal derfor altid søge kommunen om tilladelse, inden du foretager ændringer i et naturområde.  

Det kræver ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at grave et vandhul på en dyrket mark, men gravningen vil ofte kræve en tilladelse efter planloven, så kontakt kommunen inden du går i gang.

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk