Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Bygge- og beskyttelseslinjer

Bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer sikrer, at områder ved kysterne, søer og fortidsminder friholdes for bebyggelse og andre væsentlige ændringer

 Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer og omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb, således at de kan bevares som værdifulde landskabs- og/ eller kulturelementer.  

Samtidig er denne beskyttelse med til at sikre deres værdi som levesteder for dyr- og planter og som spredningskorridorer.  

Sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse m.m., mens skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen kun regulerer bebyggelse, herunder master, siloer m.m.  

Kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra bygge- og beskyttelseslinjerne.  

Du kan læse mere om de enkelte bygge- og beskyttelseslinjer her:  

Sø- og å-beskyttelseslinjen

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Skovbyggelinjen 

Kirkebyggelinjen m.m. 

Opdateret 25. oktober 2014

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk