Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

 Fortidsmindebeskyttelseslinien er på 100 m omkring alle synlige fortidsminder målt fra fortidsmindets yderste kant (f.eks. højfoden) jf. naturbeskyttelseslovens § 18.  

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinien er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer.  

Der skal tages hensyn til fortidsmindernes betydning i landskabet, samt indsigt til og fra fortidsmindet. Desuden skal de arkæologiske lag omkring fortidsmindet sikres, idet der ofte er mange kulturhistoriske levn tæt på disse.  

Ingen tilstandsændringer

Der må derfor ikke foretages ændringer inden for 100 m omkring synlige fortidsminder. Skjulte fortidsminder, sten, træer o. lign., er dog undtaget. Forbuddet gælder enhver tilstandsændring såsom byggeri, gravearbejde, hegning, plantning, placering af campingvogne o. lign.  

For at hindre at fortidsminderne beskadiges ved dyrkning af de omgivende arealer, er der efter museumsloven fastlagt en dyrkningsfri bræmme på to meter rundt om fortidsmindet. Det vil sige, at der på fortidsmindet og inden for en afstand af to meter ikke må foretages jordbehandling, bygges, tilplantes eller bruges metaldetektorer. Museumsloven hører under Kulturstyrelsen. Du kan læse mere på Kulturstyrelsens hjemmeside

På arealet uden for to-meter-bræmmen er almindelig landbrugsmæssig drift tilladt. Tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende er dog ikke tilladt. Almindelig landbrugsmæssig drift og let hegning, undtaget tilplantning, er undtaget fra forbuddet.  

Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen har mulighed for at dispensere, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. Der skal dog særlige begrundelser til, før der kan meddeles dispensation.  

Du kan se den vejledende registrering af fortidsmindebeskyttelseslinjen på Miljøportalens arealinfo.  

Lovbestemmelsen om linjerne finder du i Naturbeskyttelseslovens § 18.

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk