Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Kirkebyggelinjen

Landets kirker, der ligger helt eller delvist åbent i landskabet, er sikret mod bebyggelse, der kan skæmme kirken. Desuden kan en del af området omkring kirken være fredet.  

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Bestemmelsens formål er at beskytte kirker der ligger helt eller delvist i det åbne land mod bebyggelse, der kan virke skæmmende på kirken.

Kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra forbuddet, men bestemmelsen administreres restriktivt.  

Lovbestemmelserne om linjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.

Exner-fredninger omkring kirkerne

Omkring en del af kirkerne i landet er der indgået frivillige fredningsaftaler for de helt nære omgivelser, de såkaldte Exner-fredninger. Såfremt man ønsker at foretage ændringer inden for disse områder kræver det Fredningsnævnets godkendelse.

Du kan se de fredede områder omkring kirkerne på Danmarks Arealinformation

Kirkeomgivelser i kommuneplanen

Der er i kommuneplanen, som en del af de kulturhistoriske områder, udpeget områder for ”kirkeomgivelser”. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder bl.a., at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.  

Læs mere i kommuneplanen.

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk