Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Skovbyggelinjen

Skovbyggelinjen er knyttet til alle eksisterende og nye private skove på 20 ha eller derover samt offentlige skove over ½ ha. Den omfatter som udgangspunkt 300 m fra skovbrynet. I byområderne er skovbyggelinjen ofte mindre end 300 meter. 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.  

Ved skove forstås arealer, der er bevoksede med træer med mindre der er tale om deciderede landbrugsafgrøder.  

Ingen byggeri uden dispensation

Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende.  

Skovbyggelinjen er den af bygge- og beskyttelseslinjerne, der administreres mindst restriktivt. Inden kommunen vurderer, om en ønsket dispensation kan opnås, skal kommunen foretage en høring af skovejeren.  

Hvor er der skovbyggelinjer

Er du i tvivl om din ejendom er pålagt skovbyggelinje, så kontakt Teknik- og Miljøcenteret i kommunen. Når du kontakter kommunen, er det vigtigt at oplyse matrikelnummer på ejendommen, du ønsker oplysninger om.  

Du kan også selv finde den vejledende registrering af skovbyggelinjerne på Miljøportalens arealinfo.  

Lovbestemmelserne om linjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 17.

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk