Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Sø- og å-beskyttelseslinjen

Der er søbeskyttelseslinie på 150 m omkring alle søer med en vandflade på mindst 3 ha.  

Åbeskyttelseslinjen er på 150 m. omkring en række udpegede vandløb. Der er tale om vandløb, som den 1. september 1983 havde en bundbredde på mindst 2 m. Vandløbene er omfattet, selv om bundbredden nu ikke længere er 2 m.

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr.  

Ingen tilstandsændringer

Inden for en afstand af 150 meter fra større søer og åer må der ikke foretages ændringer i tilstanden. Du må således ikke placere ny bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.), ændre i terrænet eller plante. Almindelig landbrugsdrift er dog undtaget fra forbuddet. Vær opmærksom på, at det også kræver dispensation at plante juletræer. 

Der gælder særlige regler for plantning af energiafgrøder. Du kan læse mere om regler for energiafgrøder på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation.  

Du kan se den vejledende registrering af sø- og åbeskyttelseslinjerne på Miljøportalens arealinformation

Lovbestemmelsen om linjerne finder du i Naturbeskyttelseslovens § 16.

Opdateret 15. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk