Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Internationalt beskyttede arter - Bilag IV

Spidssnudet frø i yngledragt - denne farvevariant findes blandt andet i Sengeløse/Vasby Mose

 Naturen kender ikke og respekterer ikke landegrænser. En art eller en naturtype kan være meget almindelig i et land, men globalt være truet. Derfor har Danmark tilsluttet sig en række internationale konventioner, ligesom EU også har vedtaget direktiver for beskyttelsen af naturen i Europa.  

For en del arter er der udpeget særlige EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder, og visse dyrearter er strengt beskyttede efter EU-habitatdirektivets bilag IV.

Det betyder, at kommunen ikke må gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

I Danmark findes der mere end 100 arter, som er omfattet af beskyttelsen i Habitatdirektivets bilag IV. Det gælder bl.a. Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander, der begge forekommer hyppigt i Høje-Taastrup Kommune, ligesom alle danske flagermus beskyttet.  

Du kan få flere informationer om de internationale beskyttelsesordninger, og hvilke arter, der er omfattet på Naturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 23. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk