Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Padder i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup kommune har i 2011 undersøgt 425 vandhuller og søer mv. i kommunen for at finde ud af, hvordan det står til med padderne i kommunen.  

Formålet med padderegistreringen er at skaffe et bedre forvaltningsgrundlag.  

Undersøgelsen giver vigtig viden, som kommunen skal bruge f.eks. i forbindelse med byudvikling og generelt i sagsbehandlingen efter naturbeskyttelsesloven. Endelig skal den bruges til at lave målrettede indsatser for padderne i bestemte områder af kommunen.  

Du kan læse mere i det nedenstående eller i rapporten om padderegistreringen i Høje-Taastrup 2011.  

Hvilke padder er der i kommunen

Bilag IV-arterne Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander er begge registreret i omkring 50 af de undersøgte lokaliteter, heraf hovedparten med yngleforekomst.  

Lille Vandsalamander er fundet mere end 150 steder og er kommunens almindeligste padde. Skrubtudse er den næst hyppigst fundne art. Herudover er der fundet Butsnudet Frø på en lang række lokaliteter, mens Grøn Frø blot er registreret på 8 lokaliteter.  

Trusler

Manglen på små gode vandhuller er en stor trussel for bl.a. padderne, som bruger de små lavvandede vandhuller som ynglested.  

Paddernes levesteder er truet af forskellige påvirkninger. I mere end halvdelen af de undersøgte lokaliteter udgør tilgroning og skygge et væsentligt problem. For omkring en fjerdedel udgør fisk i vandet, andefugle og/eller eutrofiering et væsentligt problem.    

Naturgenopretning

For at skabe bedre vilkår for padderne og naturen som helhed vil Høje-Taastrup Kommune derfor gerne opfordre til, at der skabes flere gode vandhuller, enten ved at der graves nye vandhuller eller ved at skyggende vegetation omkring eksisterende vandhuller fjernes, og at de oprenses og evt. udvides.

Vi vil gerne hjælpe med råd og vejledning om, hvordan du kan skabe bedre vilkår for padderne på din ejendom.  

Du skal være opmærksom på, at gravning af nye vandhuller og oprensninger og forandringer af eksisterende vandhuller kræver en godkendelse fra Høje-Taastrup Kommune. Inden du går i gang med at grave, er det derfor vigtigt, at du søger om tilladelse hos kommunen.  

Kontakt Teknik- og Miljøcenteret, hvis du overvejer at forbedre mulighederne for padderne på din ejendom.

Opdateret 23. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk