Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Truede arter - rødliste

Mange arter er i dag så sjældne eller ualmindelige, at de er opført på "rødlister" som særligt beskyttelseskrævende. En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forvinde eller allerede er forsvundet.  

Det, at en art er opført på den danske rødliste, betyder ikke i sig selv, at den er beskyttet. Men mange af arterne på rødlisten er enten fredede eller beskyttet gennem EU-lovgivningen.  

Af de rødlistede arter i Høje-Taastrup Kommune har vi et helt særligt ansvar i forhold til planten Rust-skæne, der vokser i kalkholdige ekstremrigkær. Den findes kun fire steder i landet og kun bestanden i Vasby Mose er en livskraftig bestand.  

Pungmejsen er en af de andre arter på rødlisten, hvor Høje-Taastrup Kommune har en væsentlig del af bestanden. I Porsemosen yngler 3-4 par ud af en samlet ynglebestand på 8-15 par i hele Danmark. 

Opdateret 23. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk