Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Natura 2000

Læs om Natura 2000 områder i Høje-Taastrup Kommune.

Natura 2000

EU-LIFE projekt

EU og Naturstyrelsen har bevilget 5.1 mio. kr. til udvikling af den værdifulde natur i Vasby Mose og Sengeløse Mose. I et fælles EU-LIFE projekt har kommunen sammen med 5 andre kommuner og Naturstyrelsen opnået en samlet støtte på i alt 46 mio. kr. til udvikling af 8 Natura 2000 områder spredt ud over landet. 

I de næste 5 år frem til udgangen af 2020 vil der gennem EU-LIFE projektet blive arbejdet på, at bevare, genskabe og udvikle nogle af Danmarks mest sjældne og blomsterrige kalkholdige moser, de såkaldte rigkær. 

Natura 2000 – et net af områder, der skal bevare naturen i Europa

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU og består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper, samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Danmark er der udpeget 252 naturområder - Natura 2000 områder. Et af disse naturområder er Vasby mose og Sengeløse mose i Høje-Taastrup Kommune.  

Natura 2000- planer

Staten har udarbejdet en Natura 2000-plan for hver af de 252 Natura 2000 områder. Planen beskriver hvorfor området er udpeget, trusler mod naturværdierne, tilstand og bevaringsstatus, samt de langsigtede mål for området og hvad indsatsprogrammet for den gældende periode er.

Den konkrete plan for Natura 2000 området Vasby Mose og Sengeløse Mose kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

Handleplan

De statslige Natura 2000-planer skal følges op af kommunale handleplaner.  

Høje- Taastrup Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000- området for Vasby Mose og Sengeløse Mose for 2. planperiode 2016-2021. Handleplanen blev endelig vedtaget på byrådet den 25. april 2017. 

Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose 2016-2021 beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens Natura 2000-plan for moseområderne kan opnås.   

Tidsplan for processen

Den første kommunale handleplan er gjald frem til udgangen af 2015. Den næste kommunale handleplan for 2. periode gælder til om med udgangen af 2021.  

Det videre arbejde

I den kommunale Natura 2000-handleplan er de overordnede rammer lagt fast. Kommunen vil i det videre arbejde med at opnå målene, fortsat arbejde for en tæt dialog med de lodsejere, der bliver berørt af planen. 

Virkemidler

Målrettede virkemidler kan være

  • Tilskud til naturvenlig drift i forbindelse med græsning og høslæt
  • Tilskud til rydning, hegning m.m 
  • Reduktion af fosfor og kvælstof via vandplanlægningen
  • Offentlig arealforvaltning, hvor den offentlige lodsejer er forpligtet til at leve op til Natura 2000-planen

Du kan læse mere om hvilke støtteordninger der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside under Natura 2000

Anmeldeordning

Som ejer af arealer indenfor Natura 2000-områder skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende. Læs mere om anmeldeordning Natura 2000.   

Udførte undersøgelser

Der er i 2014 gennemført en undersøgelse om vandforholdene i Natura 2000-området, Vasby mose og Sengeløse mose. Resultaterne bygger på lokale data indsamlet i og omkring de to moser. Læs mere om den indsamlede viden i den tekniske rapport Samspillet mellem grundvand, natur og overfladevand i Vasby mose og Sengeløse mose (Natura 2000 område), Høje-Taastrup Kommune

Der er lavet en supplerende undersøgelse i 2015. Læs mere om den seneste viden i Den Supplerende undersøgelse og opstilling af moniteringsprogram for Vasby Mose og Sengeløse Mose.

I 2012 er der lavet en generel undersøgelse af vandforholdene i Vasby og Sengeløse moser. Læs Rapport om vandforhold i Vasby og Sengeløse moser.

Opdateret 28. april 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk