Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Etablering af anden natur

Hvis du ønsker at etablere anden natur end lysåben natur på et areal større end 0,5 hektar (for eksempel krat, tilgronings-natur eller lignende), skal du anmelde arealet til kommunen, inden du etablerer beplantningen.  

Kommunen kan så vurdere, hvorvidt den påtænkte etablering af natur er i overensstemmelse med landsplandirektivet eller kommuneplanen.  

Kommunen vurderer desuden ud fra anmeldelsen, om den påtænkte etablering af natur er i overensstemmelse med lov om naturbeskyttelse, blandt andet om arealet er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, kan du begynde etableringen.  

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender anmeldelsen.  

Du skal anvende et anmeldeskema, som du kan hente på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 27. november 2014

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk