Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Rydningspligt

Formålet med rydningspligten er at sikre den eksisterende lysåbne natur med overvejende lavtvoksende plantearter mod tilgroning og at muliggøre, at udyrkede landbrugsarealer relativt nemt kan indgå i driften.  

Ejere eller brugere af landbrugsjorder skal derfor holde disse lysåbne ved for eksempel slåning eller afgræsning, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle.  

Dette er gældende fra år 2004. Det betyder, at nyopvækst etableret på heder, enge, moser og andre lysåbne arealer skal ryddes mindst hvert femte år fra og med år 2004. Du har ikke pligt til at rydde opvækst etableret før år 2004.  

Opdateret 23. august 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk