Klima, miljø og natur
  • Få siden oplæst

Regulering af vildt

Det er ved særlige tilfælde tilladt at regulere bestandene af husmår, iler, skabsramte ræve, mårhund, mink, råge, sølvmåge, husskade og krage.

Raage

Det er overvejende rågen der skaber store gener for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Rågen er en fredet fugl, iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger. Hvor råger er til væsentlig gene, kan det være nødvendigt at regulere bestandene. Der er mange restriktioner forbundet med at regulere. Regulering af råger kræver i alle tilfælde dispensation fra Naturstyrelsen.

Den danske lovgivning giver mulighed for regulering af råger, men der er ingen jagttid på dem. Regulering kan kun ske, hvis kravene i bekendtgørelse om vildtskader er opfyldt. Læs om Bekendtgørelse om vildtskader.

Regulering på kommunale arealer i Høje-Taastrup Kommune ledes af Taastrup Jagtforening.

Der kan gives dispensation fra Naturstyrelsen til følgende:

  • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj-15. juni.
  • Voksne råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning.
  • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj-30. juni
  • Råger der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli-30. september.
  • Samt "andre" tilfælde, fx nedtagning af reder før æglægning.

Politik vedr. regulering/bekæmpelse af dyr og fugle

Som udgangspunkt reguleres der ikke på offentlige arealer, men i enkelte tilfælde kan generne blive så store i de centrale bydele, at kommunen gør en undtagelse. Kommunen og Taastrup Jagtforening tager ikke selv initiativ til bekæmpelse. Ved henvendelse fra en borger eller forening, vil jagtforeningen foretage en vurdering af generne. Hvis det vurderes at generne er betragtelige, søger jagtforeningen om regulering jf. gældende lovgivning.

Har du behov for at der reguleres der hvor du bor, kan Taastrup Jagtforening kontaktes på telefon: 30 33 62 88 eller mail: lottom@kabelmail.dk.

 

 

 

  

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk