Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Enkeltindvindingsanlæg

Der er omkring 250 private boringer, som leverer drikkevand til ejendommene i det åbne land. Drikkevandet skal overholde kvalitetskravene i bekendtgørelse 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Det betyder, at kvaliteten af drikkevandet fra private brønde og boringer skal kontrolleres mindst én gang hvert femte år ved en forenklet kontrol. Forenklet kontrol af drikkevand indeholder følgende parametre:

  • Vandets udseende og lugt (subjektiv bedømmelse)
  • Ledningsevne
  • Nitrat
  • Totalt forsforindhold
  • pH
  • Coliforme bakterier
  • Escherichia coli (E. coli)
  • Kimtal ved 22 °C
  • Clostridium perfringens, herunder sporer (undersøgelsen foretages kun, hvis der sker tilledning af overfladevand).

Ejeren af brønden eller boringen skal selv betale omkostningerne til prøvetagning og analyse. Det er et krav at prøverne udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil. Resultatet af vandanalysen sendes fra laboratoriet til ejeren af vandforsyningsanlægget, kommunen og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). Se Listen over akkrediterede laboratorier.

Opdateret 21. marts 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk