Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Høje-Taastrup Kommune udarbejder indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Planerne skal sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

I Danmark har vi en national målsætning for vores drikkevandsforsyning. Forsyningen skal være baseret på rent grundvand – bl.a. uden pesticider, klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter og forhøjede indhold af problemstoffer som f.eks. nitrat og nikkel. 

Som hovedregel må vandet kun gennemgå en helt simpel rensning inden det sendes ud til forbrugerne. Men nogle steder er man blevet indhentet af fortidens synder, så man i dag står uden mulighed for at forsyne borgerne med rent drikkevand. 

Da der sjældent gives tilladelse til videregående rensning af vandet, er konsekvensen, at vandværker over hele landet har været tvunget til at lukke boringer og forsøge at finde nye kildepladser. 

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er Naturstyrelsen der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Det er kommunerne, der har ansvar for at udarbejde de efterfølgende indsatsplaner. 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er dynamiske handlingsplaner, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. 

Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Da hele Høje-Taastrup kommune er udpeget som OSD, skal der udarbejdes indsatsplaner for hele Kommunen. 

Grundvandskvaliteten i Høje-Taastrup Kommune

Grundvandet i Høje-Taastrup Kommune er generelt af god kvalitet, men store dele af Kommunen har kun en ringe naturlig beskyttelse overfor forureninger. Det er hovedsagligt tykkelsen af lerlaget over grundvandsmagasinet, som har betydning for, hvor godt grundvandet er beskyttet mod miljøfremmede stoffer – jo mere ler jo bedre beskyttelse. 

Den ringe naturlige beskyttelse betyder, at der flere steder i Kommunen er påvist miljøfremmede stoffer som klorerede opløsningsmidler og pesticider i grundvandet. Disse miljøfremmede stoffer er årsag til at flere vandværker allerede enten har droslet ned for indvindingen eller helt er blevet nedlagt. 

Derudover er der mange steder problemer med forhøjet koncentrationer af nikkel og nitrat i grundvandet.

Indsatsplaner i Høje-Taastrup Kommune 

Høje-Taastrup Kommune skal i alt udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i fire delområder: Solhøj indsatsområde, Taastrup Nord indsatsområde, Nybølle indsatsområde og Ishøj indsatsområde. 

De fire indsatsområder

Kommunen har udarbejdet indsatsplaner for to af de fire delområder, for hhv. Solhøj indsatsområde og Taastrup Nord indsatsområde. Indsatsplanen for Nybølle indsatsområde er under udarbejdelse, og forventes at blive vedtaget i 2016. Arbejdet med Ishøj indsatsplan er endnu ikke påbegyndt. 

Læs den vedtagne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads.

Læs den vedtagne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord.


Har du spørgsmål eller interesse indenfor dette område er du velkommen til at kontakte Anja Kiel Madsen fra Teknik- og Miljøcentret i Høje-Taastrup Kommune på 4359 1278, e-mail: AnjaMa@htk.dk.     

Opdateret 4. august 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk