Arbejde og ledighed
 • Få siden oplæst

Generelt om opfølgningsindsatsen

I jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere din sygemelding, så du ikke mister dit job – eller så du igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tilbage til arbejdsmarkedet   Du skal i jobafklaringsforløb


Tidlig opfølgning

Hvis du som sygemeldt allerede tidligt i dit sygeforløb ved, at dit sygefravær vil have en varighed af mere end 8 uger, har du mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig indsats.

Pjece om tidlig opfølgning - afkort en langvarig sygemelding

Med "tidlig opfølgning"-løsningen, kan du som medarbejder eller din arbejdsgiver bede jobcentret om en opfølgningssamtale allerede inden for de 2 første uger af sygdomsforløbet. Det betyder, at opfølgningsindsatsen kan begynde meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom.

Hvis du som medarbejder ønsker at anmode om "tidlig opfølgning", er proceduren følgende:

 1. Henvend dig i jobcentret, hvor du giver udtryk for dit ønske om tidlig opfølgningssamtale med henblik på tilbagevenden til arbejdspladsen.
 2. Jobcentret indkalder herefter dig og din arbejdsgiver til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen skal gennemføres inden 2 uger fra din henvendelse.

Hvis din arbejdsgiver anmoder om tidlig opfølgning, er proceduren følgende:

 1. Virksomheden anmoder kommunen om tidlig opfølgning.
 2. Du modtager herefter et underretningsbrev med orientering om, at din arbejdsgiver har anmodet om tidlig opfølgning, og at du får tilbud om en tidlig samtale.
 3. Du kan vælge enten at tage imod tilbuddet eller afvise. Hvis du afviser tilbuddet, vil opfølgningen ske efter de almindelig opfølgningsregler - dvs. inden 8 uger fra første fraværsdag.
 4. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, skal du inden 2 dage henvende sig til jobcentret, hvor følgende spørgsmål besvares: 1) Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? 2) Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? 3) Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand? Du skal endvidere bestille tid hos egen læge for at få en lægeattest til brug for opfølgningssamtalen.

Når jobcentret har modtaget besked fra dig om, at du ønsker en tidlig opfølgning, indkalder jobcentret dig og din arbejdsgiver til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen afholdes inden for 2 uger.

Obligatorisk lægeerklæring

Når du er sygemeldt og der er risiko for mere end 8 ugers fravær fra 1. sygedag, vil du blive bedt om at bestille tid hos din praktiserende læge, som skal udarbejde en obligatorisk lægeerklæring på baggrund af en konsultation. Din læge skal foretage en vurdering af din helbredsmæssige tilstand og tilstandens indvirkning på dine muligheder for at varetage et arbejde.

Vi bruger oplysningerne til at kunne iværksætte de rette tiltag, som skal bistå dig i en hurtigere tilbagevenden til dit arbejde og dermed fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.Opfølgning

Opfølgningsindsatsen for sygemeldte tager udgangspunkt i den enkeltes behov for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Opfølgningen tager udgangspunkt i følgende kategorier, som også afgør indsatsen for dig som sygemeldt.

Kategori 1:

En klar forventning om, at du er fuldt raskmeldt inden for 8 uger fra din første fraværsdag.

Kategori 2:

Du forventes raskmeldt senere end 8 uger efter din første fraværsdag, og du har et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.

Kategori 3:

Der er ikke en klar forventet dato for, hvornår du forventes raskmeldt. Samtidig er der tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for din arbejdsevne, og/eller du har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der aktuelt er hindrende for tilbagevenden til arbejde.

Pligt til at medvirke til opfølgningen

Du skal være opmærksom på, at når du er sygemeldt og modtager sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion, har du pligt til at medvirke til kommunens opfølgning.

Det vil sige, at du har pligt til at deltage i opfølgningssamtaler og at du har pligt til at deltage i de aktiviteter der iværksættes som et led i sygedagpengeforløbet.

Undlader du at medvirke uden rimelig grund, mister du retten til sygedagpenge.

Har kommunen truffet afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge som følge af manglende medvirken, har du mulighed for at meddele kommunen, at du igen ønsker at medvirke til opfølgningen. Retten til sygedagpenge vil blive genoptaget dagen efter at du har meddelt dette. Du skal dog være opmærksom på, at genoptaget ret til sygedagpenge skal ske inden for 4 uger.

Har kommunen truffet afgørelse om ophør af sygedagpengeretten, som følge af manglende medvirken 2 gange, at det ikke muligt at få genoptaget retten til sygedagpenge igen, under et samlet sygeforløb

Alvorlig sygdom – standby ordningen

Sygemeldte som har en alvorlig sygdom som gør, at det ikke er muligt at deltage i samtaler i jobcenteret, har mulighed for at få foretaget opfølgningen uden kontakt til kommunen.

Ved alvorlig sygdom lægges der vægt på, at tilstanden er livstruende. Det kan f.eks. være kræftdiagnoser, svært hjertesvigt og alvorlig hjerneskade. Herudover er tunge psykiatriske tilstande som kræver indlæggelse også en del af standbyordningen.

Hvis du mener, at du ikke kan eller bør deltage i opfølgningen, når du modtager et indkald til en personlig samtale, kan du tage kontakt til os.

Uarbejdsdygtighed

Det er en betingelse for sygedagpengeretten, at du er uarbejdsdygtig som følge af egen sygdom. Du har eksempelvis ikke ret til sygedagpenge, hvis din uarbejdsdygtighed alene hænger sammen med sociale forhold, f.eks. ophold på krisecenter. Det er heller ikke muligt at oppebære ret til sygedagpenge, hvis det alene er sygdom hos nærtstående familiemedlem, som hindrer dig i at varetage dit arbejde. Er der f.eks. tale om pasning af et døende familiemedlem, kan du være berettiget til kompensation efter servicelovens bestemmelser.

Du er normalt fuld uarbejdsdygtig, når du er afskåret fra at varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner. Såfremt din arbejdsgiver har mulighed for at anvise dig andet arbejde, der ligger indenfor dit faglige område og som ikke hindres af din sygdom, så anses du ikke for uarbejdsdygtig.

Er du sygemeldt fra ledighed, foretages denne vurdering i forhold til det fagområde som du står til rådighed for, eller andet arbejde som i øvrigt må anses som passende.

Smal/bred vurdering af uarbejdsdygtigheden.

Er du sygemeldt fra arbejde, skal kommunen foretage en vurdering af din uarbejdsdygtighed i forhold til den jobfunktion du er sygemeldt fra i de første 3 måneder.

Er du sygemeldt i mere end 3 måneder, skal kommunen foretage en bredere vurdering. Det betyder, at der skal foretages en vurdering af din uarbejdsdygtighed i forhold til jobfunktioner som i øvrigt må anses som passende, og som du vurderes at kunne varetage, på trods af fortsatte helbredsmæssige funktionsbegrænsninger og skånehensyn.

Delvis uarbejdsdygtig

Hvis du kan varetage dit arbejde delvist, så har du ret til nedsatte sygedagpenge - sygedagpenge for de timer, hvor du som følge af den helbredsmæssige tilstand fortsat er afskåret fra at varetage dit arbejde i fuldt omfang.

Kommunen vurderer typisk delvis uarbejdsdygtighed ud fra lægelige oplysninger, sammenholdt med oplysninger om den jobfunktion du er sygemeldt fra.

Er du sygemeldt fra arbejde, er det en betingelse, at det ugentlige fravær er på minimum 4 timer.

Er du sygemeldt fra selvstændig virksomhed, er der 2 procentsatser for delvis genoptagelse af arbejdet. Op til 25% af din normale arbejdstid, eller op til 50% af din normale arbejdstid. Arbejder du mere end 50% af din normale arbejdstid, ophører retten til sygedagpengerefusion. Når du har været sygemeldt fra dit arbejde i mere end 3 måneder, skal der foretages en bred vurdering af dine muligheder for at varetage et arbejde, herunder andet arbejde end det du varetager i din selvstændige virksomhed.

Er du sygemeldt fra ledighed, er der ikke mulighed for delvis sygemelding. Borgere der er sygemeldt fra ledighed og som kan starte delvist op, vil typisk få tilbudt virksomhedspraktik, hvor der er mulighed for at arbejde på nedsat tid i en periode, indtil du igen kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stationær tilstand

Hvis din helbredsmæssige tilstand vurderes at være stationær, og kommunen på baggrund af en konkret individuel vurdering skønner, at du kan varetage din selvforsørgelse og ikke er berettiget til revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, skal sygedagpengeudbetalingen ophøre.

Varighed og forlængelsesmuligheder

Hvis du har været sygemeldt i 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder, og kan få forlænget din sag efter gældende forlængelsesmuligheder, vil du fortsat modtage sygedagpenge eller løn under sygdom.

Hvis du har været sygemeldt i 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder, og ikke kan få forlænget din sag efter gældende forlængelsesmuligheder, overgår du til et jobafklaringsforløb. Under jobafklaringsforløbet vil du modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

De 7 forlængelsesmuligheder:

 1. Der er overvejende sandsynligt, at du via revalidering kan vende tilbage til ordinær beskæftigelse
 2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller anden afklaring for at klarlægge din arbejdsevne (sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger).
 3. Du er under eller afventer lægebehandling, og samtidigt skønnes du lægeligt at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet (22. uge).
 4. Din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, så vi hurtigst muligt kan træffe afgørelse om hvorvidt du er berettiget til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
 5. Du har en livstruende alvorlig sygdom, som er lægeligt dokumenteret.
 6. Du har rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 7. Du har søgt om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension  

Jobafklaringsforløb - hvis sygedagepengene ikke kan forlænges

Hvis du efter 22 uger stadig er sygemeldt, og din sygemelding ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne (de 7 forlængelsesregler), tilbyder vi dig et jobafklaringsforløb. Her kigger vi på alle kommunens tilbud og aktiviteter – på tværs af forvaltninger og afdelinger – og sammensætter et forløb, der udvikler din samlede arbejdsevne, så du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet igen.

For at kunne sammensætte et godt og effektivt forløb, skal du mødes med vores rehabiliteringsteam. Teamet er en gruppe af medarbejdere fra kommunens forskellige centre, som med hver deres faglige viden, kan komme med ideer og forslag, som kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Du skal mødes med vores rehabiliteringsteam senest 4 uger efter at du er blevet tilbudt et jobafklaringsforløb. Før mødet, skal du sammen med din sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det du kan i forhold til job og uddannelse, og en beskrivelse af hvilke kompetencer du eventuelt mangler, herunder:

 • Hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker du har i forhold til job og uddannelse
 • Hvilke arbejdsmæssige udfordringer du har i forhold til job eller uddannelse
 • Hvilke personlige ressourcer du har, og hvilke netværk du kan bringe i spil
 • Hvordan din helbredsmæssige situation ser ud – herunder hvilken behandling du modtager
 • Hvordan din hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse mv. har set ud
 • Hvilke erfaringer du har oplevet i den indsats, som du eventuelt allerede har modtaget indtil nu

Under et jobafklaringsforløb vil du modtage en ydelse på kontantniveau. Ydelsen er dog uafhængig af din ægtefælles eller samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 60 procent af dagpengesatsen for ikke-forsørgere og på 80 procent af dagpengesatsen for forsørgere.

Du kan hente en pjece om jobafklaringsforløb her.
Læs mere om 
jobafklaringsforløb på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Ferie

Generelt

Du kan ikke afholde ferie under sygdom, da ferieloven kræver, at du skal være rask for at holde ferie.

Hvis du er delvist raskmeldt, og har genoptaget dit arbejde i rimeligt omfang, har du mulighed for at afholde ferie efter ferielovens bestemmelser, hvis du har optjent ret til ferie. Er du sygemeldt fra ledighed, kan du ikke afholde ferieledighed under en sygemelding.

Har du optjent ret til ferie, og er du ferieforhindret som følge af sygdom, kan du få feriepengene udbetalt, når ferieperioden er udløbet. Det vil sige, at hvis du grundet sygdom ikke har afholdt din hovedferie inden udgangen af september måned, kan du få hovedferien (3 uger) udbetalt. Hvis du grundet sygdom ikke har afholdt din restferie inden udgangen af april måned, kan du få restferien udbetalt. Udbetaling af feriepenge modregnes ikke i dine sygedagpenge. Er du overgået til et jobafklaringsforløb, vil der ske en modregning i din ressourceforløbsydelse.

Ferie under jobafklaringsforløb

Såfremt du er i et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse, kan du ikke afholde ferie i de første 12 måneder af jobafklaringsforløbet. Når du er tilkendt et jobafklaringsforløb, skal du være til rådighed under hele forløbet. Såfremt at du alligevel ønsker at afholde ferie og dermed afbryde dit jobafklaringsforløb, eksempelvis grundet ferierejse med din familie, vil dit jobafklaringsforløb ophøre. Når du selv har afbrudt dit jobafklaringsforløb, kan forløbet ikke genoptages igen. Kan du efter endt ferie ikke stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, eller genoptage dit arbejde fuldt ud, henvises du til at søge om kontanthjælp.

Når du har modtaget ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i 12 måneder, har du ret til at afholde op til 5 ugers ferie med ydelse.

Planlægning af ferie skal ske i samarbejde med din koordinerende sagsbehandler, og må ikke forhindre dig i at deltage i det planlagte forløb. Jobcenteret skal i planlægningen af forløbet, tage hensyn til din families ferieplanlægning.

Har du optjent ret til feriepenge i forbindelse med arbejde, forud for tilkendelse af dit jobafklaringsforløb og har du ikke haft mulighed for at afholde ferien grundet sygdom, kan du få udbetalt dine feriepenge. Når du har anden indtægt ved siden af din ressourceforløbsydelse, vil denne indtægt blive modregnet i din ydelse.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål i forhold til opfølgning på dit sygefravær, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Høje-Taastrup, Bygaden 2, telefon 43 59 10 00. Du kan også sende en mail til bac@htk.dk.

Har du spørgsmål i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge/refusion er du velkommen til at kontakte Borgerservicecentret , Bygaden 2, telefon 43 35 39 23. Du kan også sende en mail til bac@htk.dk.

Opdateret 6. januar 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk