Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Byggetilladelse

Skal du bygge nyt hus, bygge til eller bygge om, skal du i de fleste tilfælde have byggetilladelse eller anmelde byggeriet.

Nedenstående gælder kun for simpelt byggeri under Bygningsreglement 2015, BR15. Det vil sige byggeri ved fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse og sommerhuse.

Hvornår skal du have byggetilladelse, før du begynder at bygge?

 • Enfamiliehus.
 • Rækkehus, kædehus og dobbelthus.
 • Stuehus.
 • Tilbygninger til ovennævnte.
 • Udestuer og vinterstuer, uanset om de er opvarmede eller ej.
 • Kviste, karnapper, og lignende hvorved husets etageareal udvides.
 • Væsentlige anvendelsesændringer, f.eks. når en garage eller et udhus ønskes indrettet til beboelse.
 • Garager, carporte og udhuse 50 m2
 • Tilbygning til garager, carporte og udhuse når det samlede areal bliver over 50 m2.

Hvornår kræves der byggeanmeldelse, før du begynder at bygge?

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på mellem 35 og 50 m2 for fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på mellem 20 og 50 m2 for række- kæde- og klyngehuse.
 • Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygning ligger inden for ovennævnte grænser.
 • Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig, skal der ansøges om tilladelse. Nedrivningen skal ske under hensyntagen til nabogrunde. Nedlæggelse af en bolig kræver tilladelse efter Boligreguleringsloven.
 • Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m. Der kan være regler i en lokalplan der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.

I hvilke tilfælde kræves der hverken tilladelse eller anmeldelse, før du begynder at bygge?

 • Bemærk nye regler for garager, carporte, udhuse og overdækkede terrasser under 35 m² for fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse samt under 20 m² for række-, kæde-, og klyngehuse. Du skal være opmærksom på at dette kun gælder for den første bygning på under 35 m² som ikke medregnes til bebyggelsesprocenten (fradragsreglen). Bygger du endnu en bygning hvor det samlede areal af bygninger (garager etc.) overstiger de 35 m², uanset om bebyggelsesprocenten overskrides eller ej, skal dette fortsat anmeldes til kommunen. Læs Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning om nye regler for anmeldelse af garager. Du skal også være opmærksom på at den samlede længde i skel ikke må overskride 12 m og må ikke placeres nærmere vej og sti end 2,50 m (BR15). Der kan også være en vejbyggelinje eller en lokalplan der forskriver noget andet.
 • Småbygninger som f.eks. udhuse, på under 10 m2. Se pjecens side 13. Bygningerne skal være fritliggende det vil sige med en afstand af minimum 2,50 m til andre bygninger.
 • Indvendige ændringer*. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige anvendelsesændringer.
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser. Bemærk dog hegnslovens bestemmelser, og at de almindelige afstandsbestemmelser til naboskel gælder for svømmebassiner, hævede terrasser og skorstene (mindst 2,5 m fra skel til nabo og sti).
 • Nedrivning af garager, carporte og udhuse på under 50 m2, samt småbygninger på under 10 m2*
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende. Ildsteder*. Skorstensfejeren skal underrettes, og ildstedet må først tages i brug, når skorstensfejeren har synet. Indretning af et helt nyt fyrrum vil dog kræve, at man anmelder det til kommunen.
 • Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning*. Ved udskiftning af disse bygningsdele skal isoleringskravene i BR15 overholdes.
 • Bemærk dog eventuelle bestemmelser i lokalplan eller tinglyste servitutter, som kan medføre krav om tilladelse. Mange lokalplaner har bestemte regler for hvilke materialer, der må anvendes. Herudover kan der ved facadevis udskiftning af vinduer være krav om dokumentation for husets energiforbrug.

*Husk at de fleste af disse ændringer skal oplyses til BBR

Bemærk! Bygningsreglementerne BR-S 98 og BR 95 er ikke gældende mere. Der henvises i stedet til Bygningsreglementet 2015 (BR15).

Bygningsreglement 2010 (BR10)

Bygningsreglement 2010 (BR10) trådte i kraft den 30. juni 2010. Det afløser det tidligere reglement BR08.

Reglementet indeholder bestemmelse for alle typer byggeri.

Læs mere om Bygningsreglement 2010 (BR10) på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside

Fokus på tilgængelighed ved ombygninger

Vi har alle et ansvar for, at mennesker med handicap kan deltage fuldt ud i samfundslivet. Derfor sætter Høje-Taastrup Kommune med den reviderede handicappolitik fokus på tilgængelighed.

Læs mere i pjecen Tilgængelighed i forbindelse med ombygninger

Pjecen fokuserer primært på tilgængelighed i forbindelse med ombygninger. Mennesker med handicap skal nemlig kunne færdes på gader og stræder på lige fod med andre borgere, ligesom kommunens virksomheder, butikker og andre bygninger skal være tilgængelige for handicappede.

Pjecen redegør for bygningsreglementets bestemmelser for ombygninger. Derudover præsenteres bygningsreglementets krav til tilgængelighed (BR10) som en slags opslagsværk, da disse krav altid er gældende ved ombygninger.

Med pjecen håber Høje-Taastrup Kommune på at kunne bidrage til en større forståelse af, hvor vigtigt det er, at mennesker med handicap bliver mødt med forståelse, respekt og ligeværd.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk