Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Fortidsminder

Den 1. januar 2007 trådte en ny museumslov i kraft. Loven har betydning for alle, der skal foretage jord- eller anlægsarbejder i Danmark. Med museumsloven indførtes nye finansieringsbestemmelser:

Såfremt der er kulturlevn på et givent areal, skal den, der foretager jord- eller anlægsarbejdet, finansiere en eventuel arkæologisk udgravning. Undtaget herfra er dog kulturlevn fundet ved almindeligt landbrugs- og skovbrugsarbejde.

Hensigten med museumsloven

At skabe større hensyn til kulturarven i den fysiske planlægning og ved konkrete anlægs og jordarbejder.

At omlægge principperne for hvem der. finansierer de arkæologiske undersøgelser.

At arkæologiske undersøgelser kan indgå som en naturlig del af den fysiske planlægning, så risikoen for forsinkelser af anlægsarbejder minimeres.

At arealer, der indeholder væsentlige fortidsminder, kan friholdes.

At der så tidligt i planarbejdet som muligt skabes kendskab til fortidsminder, deres udbredelse, bevaringstilstand og videnskabelige værdi, så bygherre og anlægsmyndighed bedre kan foretage prioriteringer for byggearealerne.

De nye finansieringsbestemmelser, er beskrevet i dette hæfte, som trådte i kraft 1. januar 2007. Læs mere om Museumsloven på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk