Bolig, byggeri og affald
  • Få siden oplæst

Solcelleanlæg og solfangere

Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil opsætte solceller til el-produktion eller solfangere til varmeproduktion på enfamiliehuse og sommerhuse.

Høje-Taastrup Kommune er en klimakommune, der gerne vil fremme vedvarende energi. Men der er regler og love, som skal overholdes, når du vil opsætte: Solceller og solfangere i Høje-Taastrup Kommune

  • Solseller/solfangere på taget
  • Solceller/solfangere på jorden  

Solceller/solfangere på taget

Før du sætter anlæg op, skal du være sikker på, at din bygning ikke er bevaringsværdig, og du skal tjekke, om du kan overholde:

  • Bygningsreglementets afstands- og højdekrav i skel til nabo. Læs Bygningsreglement (BR15)
  • Byplanvedtægt eller lokalplan for dit område (krav til tagets materialer og udseende).
  • Tinglyste deklarationer på din ejendom. Find deklarationer i Tingbogen ved at logge på med nem-id. 
  • Afstand til beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelseslovens §15-19. Find beskyttelseslinjer på Danmarks Arealinfo .

Hvis din bygning er bevaringsværdig (bevarende lokalplan) eller der er krav i bygningsreglementet eller i byplanvedtægt/lokalplan, du ikke kan overholde, skal du have dispensation fra Høje-Taastrup Kommune, før du går i gang. Er du i tvivl, kan du ringe til Høje-Taastrup Kommune på telefon: 43 59 10 00 i kommunens åbningstid. Enkelte grundejerforeninger har i deres vedtægter regler for opsætning af solceller. Du bør derfor også undersøge dette, før du opsætter solcellerne.  

Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, skal du blot sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) til BBR på tmc@htk.dk når anlægget er sat op.  

Selv om du overholder alle reglerne skal du være opmærksom på at anlægget kan have en stærkt reflekterende virkning, og dermed kan blive til meget stor gene for naboerne eller reflektere ud over vejareal og genere bilister. I sådanne tilfælde kan man risikere et civilt søgsmål. Derfor bør du anvende anlæg med lavest mulig refleksion.  

Solceller/solfangere på jorden

Solceller og solfangere på jorden er tekniske anlæg, som kræver byggetilladelse. Anlæg i landzone kræver desuden landzonetilladelse.  

I landzone gives der normalt tilladelse til at opstille solcelleanlæg til privat brug i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. I områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige værdier kan der dog være særlige forhold som gør, at der gives afslag.  

Anlæg skal stilles, så de ikke generer naboerne, og så de ikke skæmmer eller blænder i landskabet. Der kan blive stillet krav om skærmende beplantning.  

Hvordan søger du om byggetilladelse til solceller/solfanger?

Hvad enten du søger dispensation eller byggetilladelse skal du indsende din ansøgning via selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Opdateret 7. september 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 12 02
E-mail: tmc@htk.dk