Bolig, byggeri og affald
 • Få siden oplæst

Ejendomsskattebillet 2017

Du skal betale ejendomsskat, renovation og øvrige forbrugsafgifter, hvis du ejer en fast ejendom, f.eks. parcelhus, rækkehus eller ejerlejlighed.

Vurdering og ejendomsskatter

Udgangspunktet for skatteberegning er vurdering pr. 1. oktober 2015 eller grundskatteloftsværdien fastsat af SKAT. For år 2017 gælder at grundskatteloftsværdien er beregnet med den af Finansudvalget vedtagne stigningsprocent på 5,5 fra 2016.  Begge beløb fremgår af ejendomsskattebilletten.

Efterfølgende er finansloven 2017 vedtaget, med uændret grundskyld fra 2016 til 2017.  Derfor skal 1. rate betales med det beregnede beløb, og der vil blive lavet en genberegning hvor grundskylden bliver reguleret.

Nyt for år 2017 - Renovation og Øvrige forbrugsafgifter opkræves over ejendomsskattebilletten

Fra år 2017 opkræves følgende over ejendomsskattebilletten:

Renovation

 • Renovation for almindelige boliger opkræves over ejendomsskattebilletten.

Øvrige forbrugsafgifter

 • tømningsordning af samle/septitanke
 • statsafgift på vand- og drikkevandsbidrag
 • vandafledningsafgift for ejendomme med egen boring
 • serviceordning veje

For ejerskifte tinglyst efter den 31.10.2016 vil renovation og øvrige forbrugsafgifter ikke blive flytteafregnet, men reguleringen vil sker via refusionsopgørelsen.

Ejerskifte

Da ejerskifte er overgået til digital tinglysning, får kommunen først besked om ejerskiftet, når tinglysningen er på plads. Der tages normalt højde for ejendomsskatterne i refusionsopgørelsen, derfor skal du ikke foretage dig noget.

Ønsker du, at blive registeret for ejendommen før tinglysningen er på plads, kan du kontakte Team Ejendom  med en kopi af købsaftalen.HUSK - at aflevere ejendomsskattebillet og eventuelle girokort til ny ejer ved ejerskifte i løbet af året.

HUSK - at framelde nets (PBS/betalingsservice).

Skatteprocenter

 • Grundskyld (ejendomsskat til kommunen) er 24,6 promille.
 • Skadedyrsbekæmpelse til kommunen er 0,025 promille

Der udsendes kun 1 skattebillet med girokort

Øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Ejendomsskattebilletten får du sendt til din digitale postkasse

Du kan se din ejendomsskattebillet i din e-Boks eller din digitale postkasse. Ejere kan finde  ejendomsskattebilletten via Borger.dk

Er du fritaget for digital post, får du ejendomsskattebilletten sendt med almindelig post. 

Skorstensfejer afgift opkræves via ejendomsskattebilletten

Skorstensfejer afgiften er fra år 2014 flyttet fra øvrige forbrugsafgift til ejendomsskattebilletten.

Alle henvendelser om regulering samt til- og frameldinger skal ske til:

 • Skorstensfejermester Rene Tausø Bak, telefon nr. 22 16 94 27

Betalingsfrister

Ejendomsskattebilletten bliver sendt ud i december måned 2016.

Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2017 og skal være betalt senest den 30. januar og den 28. juli 2017.

Eventuelle girokort for 1. og 2. rate udsendes sammen med ejendomsskattebilletten.

Betalingsservice

Vi udskriver ikke indbetalingskort, hvis det fremgår af skattebilletten, at den er tilmeldt betalingsservice.Det anbefales altid at kontrollere betalingsoversigten fra pengeinstituttet.

Bruger du Netbank

Hvis du betaler via Netbank, skal du anvende indbetalingskortets læselinje (kodelinje).

For sent betaling

Er det forfaldne beløb ikke betalt til tiden, påløber der 0,5% i renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen samt et gebyr kr. 250,- pr. rykker. Betales restancen ikke gives sagen videre til SKAT, hvor der påløber yderlige renter og gebyrer.

Lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning) for pensionister

 • Har du et lån til ejendomsskat, vil du modtage opkrævning på beløb til renovation, øvrige forbrugsafgifter, skorstensfejning og skadedyr. Det er alene grundskylden, som er omfattet af lånet.
 • Du skal søge digitalt om lån til betaling af ejendomsskatter med din NemID via Borger.dk, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse. En række betingelser skal være opfyldt for at få lån til betaling af ejendomsskatter. I skal f.eks. være over 65 år, modtage socialpension eller efterløn.
 • Ansøgningen skal være modtaget inden den 1. november for 1. rate og inden den 1. juni for 2. rate.