Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Boligændringer

Er jeres bolig blevet uhensigtsmæssig på grund af jeres barns nedsatte funktionsevne, kan I søge Høje-Taastrup Kommune om støtte til at få foretaget boligændringer.

Formålet med at bevilge boligændringer er at give dig og din familie mulighed for at fungere og blive i eget hjem.

Hvad kan I få hjælp til?

Høje-Taastrup Kommune kan yde hjælp til indretning af bolig, hvis barnet har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan ske, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for jeres barn. Det kan eksempelvis være opsætning af greb, fjernelse af dørtrin eller mere omfattende ændringer.

Udgangspunktet er altid mindre ændringer af boligen, hvad enten det er en ejerbolig eller lejebolig.

I enkelte tilfælde kan der være tale om hjælp til at opføre en mindre tilbygning til ejerboligen, hvis det er eneste mulighed for, at dit barn kan blive i sit hjem. Boligskift kan også komme på tale.

Høje-Taastrup Kommune yder ikke hjælp til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse som for eksempel omlægning af fliser og udskiftning af vandhaner.

Hvordan ansøger I om boligændringer?

Kontakt Sundheds- og Omsorgscentret, og bed om et ansøgningsskema, hvis I vil ansøge om støtte til boligændringer i jeres hjem.

Vær opmærksom på, at boligændringerne skal være bevilget, inden arbejdet begyndes. Kontakt derfor Sundheds- og Omsorgscentret, inden I begynder på ændringerne.

Opdateret 8. juni 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00