Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Når jeres barn fylder 18 år

Børne- og Ungerådgivningscentret orienterer i god tid og senest et halvt år inden det fyldte 18 år den unge selv og jer som forældre om, hvad det betyder, når en handicappet ung fylder 18 år.

Hvad skal der tages stilling til?

Der skal blandt andet tages stilling til spørgsmål om den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag, boligforhold og uddannelse.

Den unge vil få sin egen sagsbehandler og serviceydelser m.v., der bliver rettet direkte mod den unge. De tidligere modtagne ydelser og tilbud til forældrene ændrer karakter eller bortfalder. Udgangspunktet for indsatserne og ydelserne vil ikke som tidligere være en kompensation af jer som familie, men der tages udgangspunkt i den unges situation. Bevilling af merudgifter ved forsørgelse af børn og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste udløber senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 18 år.

Det er derfor vigtigt, at I som forældre får afklaret, hvad disse ændringer kommer til at betyde for jer.

Hvis kommunen vurderer, at der kan være hjemmel til støtte efter servicelovens § 100 (dækning af merudgifter til voksne), henvises den unge til Social- og Handicapcentret senest to måneder forud for det fyldte 18 år. Eventuel berettigelse til støtte efter servicelovens § 100 vurderes og afgøres i Social- og Handicapcentret. Bevilling af ny ydelse kan ske med virkning fra måneden efter det fyldte 18 år.

Hvis der gennem meget lang tid er udbetalt lønkompensation (tabt arbejdsfortjeneste), og den pågældende forælder har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet på ny, skal der tages kontakt til kommunens Jobcenter telefon 43 35 39 00. Her vil en sagsbehandler undersøge mulighederne for at yde støtte til den pågældende at få kontakt med arbejdsmarkedet.

Hvis den unge over 18 år har behov for at søge kontanthjælp, skal dette ske via Ydelsesservice. Her vil en sagsbehandler afklare den unges berettigelsen til kontanthjælp.

Opdateret 8. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk