Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Økonomisk hjælp og merudgifter

Kommunen skal dække jeres nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis jeres barn bor hjemme hos jer. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af/følge af den nedsatte funktionsevne. 

I kan som familie til et barn med handicap f.eks. have merudgifter til:

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • beskæftigelse i fritiden
  • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være udgifter til befordring af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden.

Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være mindst:

  • 4.596 kr. (2015)
  • 4.656 kr. (2016)

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af jeres indtægt.

Udgifter til befordring til daginstitution, behandling, uddannelse og fritidsaktiviteter kan også ydes som merudgift. Det er dog en forudsætning, at befordringsudgiften ikke kan ydes efter andre ordninger eller bestemmelser.

Opdateret 8. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk