Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sammen om dit barns udfordringer

Kursus til forældre til børn med ADHD, autisme og lignende vanskeligheder

Forældrekursus

Kort om kurset

Som forælder til et barn med vanskeligheder kan du opleve et væld af forskellige udfordringer. Udfordringer som kan stille ekstra krav til dig som forælder i bestræbelserne på at skabe de bedste rammer og muligheder for dit barn og for familien som helhed.
Her kan det være en hjælp at deltage i et forældrekursus, hvor det er muligt at opnå mere viden om dit barns særlige vanskeligheder og behov, samt forslag til hvordan dagligdagen kan håndteres. Et kursus, hvor der også er fokus på, hvordan det er at være dig i rollen som forælder.

Hvem kan deltage?

"Sammen om dit barns udfordringer" henvender sig til alle forældre til børn med udviklingsforstyrrelser - med eller uden diagnose. Det kan for eksempel være lettere eller sværere grader af ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder. Vanskelighederne kan blandt andet komme til udtryk i dit barns sociale samspil og kommunikation eller ved hyperaktivitet og impulsivitet. Kurset tager både hånd om problemstillinger, som knytter sig til børn med en nyligt stillet diagnose, og problematikker som opstår efter længere tids kendskab til barnets vanskeligheder. Børnene kan også have andre vanskeligheder som eksempelvis Tourette og mental udviklingshæmning.

Hvad handler det om?

For at give den mest målrettede og relevante vejledning lægger kurset i høj grad vægt på dine egne erfaringer med forældrerollen. Der tages udgangspunkt i dine egne historier og problemstillinger, som du oplever i dagligdagen omkring dit barn og familien som helhed. Desuden vil der være en gennemgang af de konkrete diagnosers kendetegn, og hvilke mulige konsekvenser disse kan medføre – alt sammen for at kunne videregive de bedste redskaber til at håndtere fremtidige udfordringer for det enkelte barn.
Med udgangspunkt i vores erfaringer fra tidligere kurser vil vi berøre en række emner, der har haft en generel relevans for vores deltagere. Det kan være temaer såsom:

  • Forældrerollen: Sorgen, erkendelsesprocessen i forbindelse med barnets vanskeligheder og/eller diagnose, små og store nederlag og sejre i hverdagen, motivation og hjælp til flere handlemuligheder frem mod endnu flere sejre
  • Struktur: Præsentation af metoder der retter sig mod at skabe stabilitet og genkendelighed i barnets hverdag
  • Udviklingsforstyrrelser: Gennemgang af de kendetegn, der gør sig gældende for de enkelte diagnoser
  • Værktøj: Formidling af redskaber som kan afhjælpe og forbedre håndteringen af barnet
  • Søskende: Problematikker og løsningsforslag i forhold til relationerne mellem forældre og eventuelle søskende og mellem søskende og barnet med vanskeligheder
  • Dialog: Med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser og erfaringer er der mulighed for at dele ud af disse til og med ligesindede - med vejledning og inputs fra kursusholderne.

Det er vores ønske at skabe et så relevant kursusforløb som muligt. Derfor kan indholdet også variere fra gang til gang, og det vil blive vurderet om, der er andre emner, som har betydning for de pågældende deltagere.

Hvilke tanker ligger til grund for kurset?

Med kurset er det vores mål at skabe nogle trygge og inkluderende rammer, hvor der er plads til at tage hånd om frustrationerne og de sværere sider af livet som forældre til et barn med vanskeligheder. I denne forbindelse lægger vi stor vægt på, at du på kurset har mulighed for at møde og udveksle tanker og ideer med andre forældre - ligesindede som står overfor nogle af de samme problematikker som dig selv. Det kan være dagligdagens små og store udfordringer og bekymringer om fremtiden.

"Sammen om dit barns udfordringer" bygger på nogle bærende værdier om nærhed, inddragelse, forebyggelse og helhedstænkning i forhold til de daglige relationer, som omgiver dit barn og familien. Dette perspektiv kommer blandt andet til udtryk ved den tværfaglige tilgang, som kursusforløbet tilbyder.

Hvem afholder kurset?

Teamet bag "Sammen om dit barns udfordringer" er en dedikeret gruppe af familievejledere, psykologer og specialpædagogiske konsulenter fra Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungerådgivningscenter. Som du har kunne læse ovenfor, vægtes en bred faglig tilgang, og oplægsholderne vil derfor variere på de enkelte kursusgange, så de konkrete temaer bliver båret af den mest relevante fagperson. Ved første kursusaften vil alle fagpersoner være til stede, og der vil under hele forløbet være én familievejleder, som er den primære tovholder og kontaktperson for deltagerne.

Hvornår?

Kursusforløbet spænder over 6 hverdagsaftener i tidsrummet 18.30-21.00. Der bliver som udgangspunkt afviklet 2 kursusforløb årligt med opstart i marts og september.

I forbindelse med kursusdeltagelse er der også mulighed for at få op til 3 individuelle samtaler med råd og vejledning. Her uddyber vi emner og problemstillinger fra kursusforløbet, der er særligt relevante i forhold til din og dit barns konkrete situation.

Hvor foregår det?

Som udgangspunkt vil kursusaftenerne finde sted i:

Kulturcentret
Poppel Allé 12
2630 Taastrup

Dog kan det forekomme, at enkelte aftener flyttes til:

Høje-Taastrup Kommunes Rådhus
Bygaden 2
2630 Taastrup

Hvordan søges kurset?

Du kan søge om bevilling til at deltage i kurset igennem:

Familieafdelingen
Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungerådgivningscenter
Bygaden 2
2630 Taastrup
E-mail: BURC@htk.dk
tlf.: 43 59 12 00

Når bevillingen er gået igennem, vil du efterfølgende blive ringet op. Her kan du få svar på dine eventuelle spørgsmål og også få mere information om kursets indhold og form.

Det er dit eget ansvar at arrangere børnepasning på kursusaftenerne.

Efter kurset

Erfaringerne viser, at de deltagende forældre får meget ud af at kunne dele deres tanker og erfaringer med hinanden. Derfor vil vi gerne støtte op om at bevare og styrke disse gode relationer.

Som noget nyt lægger kursusholderne af samme grund op til, at der bliver etableret et netværksforum til forældrene efter endt kursusforløb. I denne forbindelse stiller vi lokaler til rådighed, og vi stræber løbende efter at engagere frivillige med den relevante faglige baggrund til at støtte op netværksforummet.

Du vil få mere at vide om det på selve kurset.

Opdateret 9. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk