Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Kvalitetshåndbogens formål

Kvalitetsstandardernes rolle og formål kan læses her. Efter ønske fra Handicaprådet bringes beskrivelsen sammen med standarderne. Beskrivelsen indgik i den politiske sag i maj 2016.

Servicelovens § 138 giver kommunen en generel hjemmel til at udarbejde serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven. Kommunen skal efter lovens § 1 inddrage både faglige og økonomiske hensyn, når der træffes afgørelser.

Servicelovens karakter som rammelov giver kommunen en fleksibilitet i sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af faglige metoder. Der er på visse områder et politisk handlerum i udformningen af kvalitetsstandarder om, hvilken type hjælp der typisk gives i forhold til bestemte typer af behov eller målgrupper.

Uanset om der er et rum for udøvelse af skøn og fastsættelse af kvalitetsstandarder, vil der altid i den konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren, lige som kommunen er bundet af gældende regler og forvaltningsretlige grundsætninger, selv om Byrådet har fastsat et lokalt serviceniveau.

Hvis Byrådet først har fastsat et serviceniveau, og dette senere ændres, kan kommunen ikke alene med henvisning til det ændrede serviceniveau træffe afgørelse om anden hjælp eller hjælp i ændret omfang i forhold til den enkelte borger. Der kan f.eks. godt træffes afgørelse om hjælp i øget/nedsat omfang med henvisning til et ændret serviceniveau, men det kræver altid en ny, konkret og individuel afgørelse i forhold til den enkelte borger for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder borgerens behov, lige som det skal ske inden for rammerne af lovgivningen, retspraksis m.v.

I det omfang, der er fastsat et serviceniveau, bliver det en del af afgørelsesgrundlaget for den konkrete afgørelse. Det betyder på den ene side, at kommunen bliver bundet af serviceniveauet i relation til iagttagelse af ligebehandlingsprincippet, og at kommunen derfor som udgangspunkt skal kunne begrunde en fravigelse fra serviceniveauet i såvel nedadgående som opadgående retning. På den anden side betyder det også, at hvis der i afgørelsen henvises til et serviceniveau, skal Ankestyrelsen, hvis der klages over afgørelsen, inddrage hensynet til Byrådets ret til at fastlægge serviceniveauet.

Kvalitetshåndbogen på børne- og ungeområdet er opbygget efter samme model, som anvendes på voksenområdet for at sikre enkelthed og genkendelighed. Kvalitetshåndbogen vil indeholde en række kvalitetsstandarder, der er med til at afstemme forventningerne hos borgerne, så de kan få et indtryk af niveauet for hjælp i kommunen, og hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov. Håndbogen vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Ovenstående beskrivelse indgik den politiske sag, som Byrådet vedtog den 24-5-2016

Opdateret 5. september 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk