Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Talehørekonsulenter

I menuen nedenfor kan du læse om talehørekonsulenternes arbejde. Du kan folde de enkelte overskrifter ud og blive klogere på, hvilke talehøremæssige vanskeligheder der arbejdes med, samt hvilke metoder og tilgange talehørekonsulenterne anvender.

For at få et hurtigt overblik over, hvilke vanskeligheder talehørekonsulenterne arbejder med, kan du med fordel se denne film om tale-sprogvanskeligheder. Her fortæller forsker Rikke Vang Christensen om den eksisterende viden om sprogindlæringsvanskeligheder - også kaldet SLI (Specific Language Impairment). 

Vi har lavet en film om vores Sproggruppetilbud, som du kan se på denne side. For at deltage på Sproggruppetilbuddet skal dit barn visiteres igennem PPR. Du kan læse mere om tilbuddet i menuen nedenfor.

Talehørekonsulenterne

Talehørekonsulenterne har en række opgaver, herunder

 • Arbejder med børn, der har komplekse eller specifikke tale – høre – sprog - kommunikationsvanskeligheder.
 • Tager udgangspunkt i en tidlig og forebyggende indsats i et samarbejde med forældre, voksne i dagtilbud og skoler og evt. koordineret med andre professionelle som sundhedsplejersker, støtte- vejledningspædagoger, fys- ergoterapeuter og psykologer.
 • Lægger vægt på at implementere aktiviteterne i barnets almindelige hverdag i et tæt samarbejde med forældre og pædagoger/lærere

Talehørekonsulenterne kan tilbyde:

Talehørelærerne kan tilbyde

Arbejdsform og indsats anbefales og tilrettelægges med baggrund i en faglig vurdering af barnets udfordringer.

Talehørekonsulenterne kan kontaktes gennem barnets dagtilbud eller skole, og hvis der er brug for hjælp ud over rådgivning og vejledning, skal barnet indstilles til PPR.

Dette sker i et samarbejde med forældre, dagtilbuddets/skolens leder og psykolog.

Tale-sprogvanskeligheder

Nedenfor finder du en liste over de mange forskellige fænomener indenfor tale-sprogvanskeligheder. Listen kan ligeledes være med til at give et overblik over talehørekonsulenternes fokusområder i deres daglige arbejde.

 • Kommunikation
 • Udtale
 • Sprogforståelse
 • Stammen
 • Hørelse
 • Cochlear Implant (CI)
 • Læbe- ganespalte
 • Læsp og snøvl
 • Stemme
 • Mundmotorik

 Særlige tilbud til børn med tale-sprogvanskeligheder

 • Sproggruppe
 • Kommunikationsklasse
 • Oralmotorisk tilbud
 • Tegn til tale (TTT)
 • Alternativ støttende kommunikation (ASK)

Kontakt

 • Talehørekonsulenterne
 • Leder af talehørekonsulenterne

Kommunikation

Børn kan have svært ved at udtrykke sig og ved at forstå, hvad andre siger. Der kan være tale om forsinkelse eller afvigelse i den sproglige udvikling og/eller hørelsen kan være påvirket.

Kommunikationsvanskeligheder kan vise sig i:

Sprogproduktion

 • udtale sprogets lyde og lydforbindelser
 • anvende ord
 • anvende mere abstrakte begreber i takt med udviklingen

Sprogforståelse

 • forstå sætninger og fortællinger
 • forstå flere typer af sætninger
 • forstå og fastholde beskeder
 • forstå sproglige beskeder i en konkret ramme/ikke konkret ramme

Kommunikation

 • kunne følge og bruge de uskrevne regler for samtale
 • holde ”den røde tråd” i samtale
 • følge andres intentioner/mening med samtale
 • bruge og aflæse gestik og mimik

Kontakt

Talehørekonsulenterne i PPR kan rådgive og vejlede forældre og professionelle omkring barnet vedrørende understøttelse af barnets kommunikation.

Det er talehørelæreren, der vurderer, om barnet har behov for en særligt tilrettelagt indsats.

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent.

Udtale

Børn kan have svært ved at udtale sprogets lyde og lydkombinationer. Småbørn erstatter eller udelader enkelte lyde / stavelser. Det betyder, at de f.eks. siger "ko" i stedet for "to", eller "gab" i stedet for "skab." Det kan også være at ordene forkortes, så kun den trykstærke stavelse udtales for eksempel "nan" i stedet for banan.

Hvis barnet ikke med tiden lærer at benytte de korrekte lyde, kan der være behov for bistand fra en talehørelærer.

Hvis barnet har udtalevanskeligheder, vil det være en god idé at få barnets hørelse undersøgt hos en øre-næse-halslæge. Optimal hørelse er afgørende for taleudviklingen.

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent for rådgivning.

Sprogforståelse

Børn lærer sprog i forskellige tempi, og de lærer at forstå sproget hurtigere, end de kan tale det.

Omkring 8 - 9 måneders alderen begynder børn at kunne koble en genstand eller situation med lyd/ord. Det vil sige, når mor har en sut i hånden og siger sut, begynder barnet at koble ordet sut med genstanden i hendes hånd.

Børn skal have gentaget ord mange gange, før de forstår det. Det er derfor vigtigt, at de voksne omkring barnet benævner genstande, dagligdags handlinger og –situationer og det, barnet gør.

Følg barnets fokus og interesse, og sæt ord på det, barnet er interesseret i.

Sprogforståelsen udvikles, når barnet hører ord, der er knyttet til situationer, hvor det er interesseret og opmærksomt.

Sprogforståelsesvanskeligheder kan vise sig ved, at barnet

 • har et begrænset ordforråd
 • ikke forstår enkle beskeder
 • frustreres på grund af manglende forståelse for hændelser og aktiviteter

Det vil i den forbindelse være en god idé at få barnets hørelse undersøgt hos en øre - næse - halslæge.

Kontakt

Hvis man er i tvivl om barnets sprogforståelse, kan man igennem barnets dagtilbud eller skole få kontakt til den lokale talehørekonsulent for rådgivning og vejledning.

Stammen

Når det drejer sig om småbørn er det vigtigt at skelne, om der er tale om ”småbørnshakken” eller stammen.

Det er nemlig ganske almindeligt for et barn i 2 - 4 års alderen, mens det lærer at tale, at:

 • lave gentagelser af ord og sætninger
 • stoppe op og holde pause
 • ”snuble” over ord
 • have brug for at søge efter ord

Der er behov for rådgivning og vejledning, hvis barnet

 • mange gange gentager hele – eller dele af ord
 • sidder fast i et ord
 • undgår at anvende bestemte ord eller omskriver
 • har en anstrengt vejrtrækning
 • har spændinger i krop og ansigt
 • forsøger at undgå kommunikation
 • har et nært familiemedlem, der stammer

Talehørekonsulenten yder rådgivning og vejledning til de voksne omkring barnet i forhold til, hvordan de kan understøtte barnet.

Større børn og unge kan i højere grad være præget af taleangst og frustration som en følge af problemerne med at udtrykke sig. De inddrages selv direkte i en dialog om copingstrategier, og der tilbydes evt. et undervisningsforløb.

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent for rådgivning og vejledning. 

Hørelse

En god hørelse er forudsætningen for en god sproglig udvikling. Sprogtilegnelse, kommunikation, samtale og samspil med andre påvirkes af en dårlig hørelse. Det er derfor vigtigt, at forældre og andre voksne omkring barnet er opmærksom på barnets hørelse. 

Tegn på, at barnet ikke hører optimalt:

 •  har ofte væske i mellemøret/mellemørebetændelse
 •  reagerer ikke på pludselige høje lyde
 •  har svært ved at lokalisere lyde
 •  har en forsinket reaktionstid på lyd og sproglige beskeder
 •  virker mere forvirret, urolig, ukoncentreret, omkringfarende, aggressiv eller irritabel
 •  hører ikke efter ved historielæsning
 •  sidder meget tæt på fjernsynet og har behov for at få skruet op for lyden
 •  er ikke så sprogligt aktiv

Ved mistanke om hørevanskeligheder skal barnets hørelse undersøges hos en øre- næse-halslæge.

Der vil altid kunne ydes bistand i form af rådgivning og vejledning fra den lokale talehørekonsulent. 

Børn med høreapparat

Børn, som får et tilbud om Høreapparatbehandling, vil også blive tilbudt bistand fra den lokale talehørekonsulent, og de voksne omkring barnet vil blive tilbudt rådgivning og vejledning. 

Talehørekonsulenten samarbejder og koordinerer indsatsen med Audiologisk afdeling/Hørepædagogisk afsnit og konsulenter fra HA firma.

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent.

Cochlear Implant (CI)

CI er et elektronisk apparat, der overtager funktionen af et defekt indre øre (sneglen). CI omdanner akustisk information til elektriske impulser, som sendes direkte til hørenerven ved hjælp af elektroder, der bliver indopereret.

Talehørekonsulenternes primære opgave er at træne og udvikle børnenes hørelse – altså omdanne lyde til mening og understøtte udviklingen af et verbalsprog.

Talehørekonsulenterne arbejder ud fra principperne i AVT (auditive - verbale teknikker) og rådgiver og vejleder de voksne omkring barnet i disse teknikker.

Talehørekonsulenterne kan også ud fra en individuel vurdering tilrettelægge og gennemføre undervisning af barnet. 

Talehørekonsulenterne samarbejder og koordinerer indsatsen med Audiologisk afdeling/ Hørepædagogisk afsnit og konsulenter fra Høreapparatfirma.

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulenterne for rådgivning og vejledning.

Læbe - ganespalte

Læbe- ganespalte omfatter medfødte fysiologiske misdannelser i læbe, gumme og gane. Det betyder, at disse områder ikke er sammenvokset før fødslen.

Børn, der fødes med læbe- ganespalte, henvises efter fødslen til Læbe- Ganespalte Centret i Hellerup. Herfra følges de i forhold til undersøgelser og vejledning omkring spisning, operationer og eventuel taleundervisning.

Talehørekonsulenterne følger disse børn med rådgivning og vejledning til familie, dagtilbud og skole og eventuel undervisning i forhold til sprog og udtale.

Talehørekonsulenten samarbejder med Læbe- Ganespalte Centret.

Læsp og/eller snøvl

Læsp kommer til udtryk ved, at der kommer ekstra luft ud mellem fortænderne eller langs kindtænderne, når barnet siger s - lyden.

Udtale af t-lyden og sj-lyden kan også være påvirket.

Snøvl kan optræde som åbent og lukket snøvl.

Åbent snøvl lyder, som om barnet taler igennem næsen. Der er tale om, at den bløde gane ikke kan lukke af til næsesvælget under talen. På den måde kan der opstå en knurrende lyd. 

Lukket snøvl optræder i forbindelse med almindelig forkølelse, men kan også være kronisk, for eksempel som følge af for store polypper eller mandler. Det kan især høres på udtalen m, n og ng.

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent for rådgivning og vejledning. 

Stemme

Stemmevanskeligheder ses hos børn og unge

 • som har været hæse i en længere periode
 • som taler for lavt eller kraftigt
 • som taler med anstrengt presset stemme
 • som taler med nasalklang
 • hvor stemmen knækker over
 • hvor stemmen er luftfyldt

Disse vanskeligheder kan være forårsaget af fysiologiske forhold, overbelastning eller forkert brug af stemmen.

Derfor er det vigtigt at barnet/ den unge bliver undersøgt af en øre- næse- halslæge før et forløb hos talehørekonsulenten kan påbegyndes.

Kontakt

Igennem barnets/den unges dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent for rådgivning og vejledning.

Mundmotorik (oralmotorik)

Små børn med artikulations-vanskeligheder (udtale af sprogets lyde)  viser sig til tider at have - eller have haft - spiseproblemer i form at tygge- og /eller synkevanskeligheder.

Børn, der efter et forløb med en træning af de mundmotoriske funktioner ikke viser de ønskede fremskridt, kan have oralmotoriske vanskeligheder indenfor tale og/eller spisning. Dette ses til tider hos motorisk senudviklede børn - særligt sansesarte børn og børn med dyspraksi. 

Talehørekonsulenten kan tilbyde rådgivning og vejledning og eventuel træning/undervisning i et tæt samarbejde med de voksne omkring barnet. 

Kontakt

Igennem barnets dagtilbud eller skole kan man få kontakt til den lokale talehørekonsulent.

Sproggruppetilbud

Høje-Taastrup Kommune har et sproggruppetilbud for børn i 4 - 6 års alderen, som har behov for en mere intensiv indsats i forhold til udvikling af kommunikation og tale.

Børnene tilbydes deltagelse i en sproggruppe, når den lokale talehørekonsulent og psykolog i et samarbejde med pædagoger og forældre vurderer, at den indsats, der har været ydet af den lokale talehørekonsulent i dagtilbuddet, ikke er tilstrækkelig, og at barnet vil kunne profitere af et sproggruppetilbud.

Kommunen har to grupper, hvor børnene deltager i tilrettelagte aktiviteter 2 eller 3 dage om ugen i tidsrummet 9 – 13. Gruppetilbuddet forløber i tre måneder om foråret og tre måneder om efteråret.

I forløbet er der et tæt samarbejde med forældre og dagtilbud, så indsatsen også bliver en del af barnets hverdag.

En faglig vurdering vil altid ligge til grund for tilbud om endnu en periode i gruppe – ud over de tre måneder, og det besluttes altid i et samarbejde med forældrene.

Barnet sikres transport til og fra sit dagtilbud de pågældende dage.

Hver gruppe har tilknyttet en talehørekonsulent og en specialpædagog, og fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Børneterapien kan også yde vejledning i forløbet.

Henvisning til Sproggruppe

Henvisning til sproggruppe sker i et samarbejde imellem forældre, dagtilbud, talehørekonsulent og psykolog fra PPR.

Henvisningen behandles efterfølgende i kommunens Småbørnsvisitationsudvalg, som træffer endelig afgørelse.

Kommunikationsklasser

Kommunikationsklasserne er et helhedstilbud for elever i 0. klasse og 1.- 3. klasse og indbefatter således også SFO-delen.

Kommunikationsklasserne er placeret på Mølleholmskolen.

Tilbuddet er målrettet børn med komplekse vanskeligheder omkring kommunikation.

Disse kan vise sig ved vanskeligheder med

 • at danne sætninger
 • at finde de præcise ord
 • at indgå i dialog
 • at forstå talt sprog
 • at udtale sprogets lyde korrekt
 • at fastholde opmærksomhed
 • at bevare overblik
 • at huske en besked

Talehørekonsulenterne, som er tilknyttet klasserne, rådgiver og vejleder lærere, pædagoger og forældre og kan tilbyde undervisning.

Kontakt

En henvisning til kommunikationsklasse kan komme på tale efter en faglig vurdering og anbefaling fra den lokale talehørekonsulent og sker og i et samarbejde med forældre, dagtilbud, og psykolog fra PPR.

Henvisningen behandles efterfølgende i kommunens visitationsudvalg, som træffer endelig afgørelse.

Oralmotorisk tilbud

Børn, der har store oralmotoriske vanskeligheder, kan tilbydes udredning indenfor følgende områder:

 • sutte – tygge - synkevanskeligheder
 • spisning og drikning
 • savl
 • sansning
 • mimisk udtryk
 • artikulation
 • kæbe-, gane- og tungefunktion

Der gives instruktion, vejledning og i nogle tilfælde længere supervisionsforløb til de voksne omkring barnet. Indsatsen kan koordineres med Høje-Taastrup Børneterapi, hvis barnet er henvist til fysioterapeut og/eller ergoterapeut.

Det er den lokale talehørekonsulent, der i et samarbejde med oralmotorisk tilbud, vurderer og varetager denne indsats i et tæt samarbejde med hjemmet og de professionelle omkring barnet.

Kontakt

Henvisning til oralmotorisk tilbud sker gennem den lokale talehørekonsulent.

Tegn til tale (TTT)

Tegn-til-tale er en understøttende kommunikationsform, som talehørekonsulenterne ud fra en faglig vurdering anvender til børn med vanskeligheder omkring kommunikation og verbalsprog.  

TTT er en metode til visuel understøttelse af verbalsproget gennem tegn og kropssprog. Metoden sikrer sproglig forståelse og sprogligt udtryk via en kombination af både hørelse, tale og syn.

TTT består af naturlige tegn og tegn, som skal læres efter et aftalt system for at understøtte de meningsbærende ord. TTT er ikke det samme som babytegn og døvetegnsprog.

Talehørekonsulenterne tilbyder kursus i TTT én til to gange om året til de professionelle, der arbejder med børnene i specialtilbud, dagtilbud og skole.

Ansøgning sker via den lokale talehørekonsulent, og hold oprettes og sammensættes i forhold til deltagernes niveau.

Hvis børn understøttes med TTT i disse tilbud, kan vi tilbyde små kurser for de voksne i de enkelte børns netværk, så den understøttende kommunikation også kan anvendes i familien.

Kurserne afholdes i barnets hjem 2 timer en aftalt eftermiddag eller aften. 

Ansøgning sker efter anbefaling fra den lokale talehørekonsulent og en forudgående vurdering og samtale med kursusholderne.

Talehørekonsulenterne sender ansøgningsskema til lederen af talehørekonsulenterne i PPR. 

Visitation sker i et samarbejde med sagsbehandlere i Familieafdelingens Specialrådgivning i Børne- og Ungerådgivningscentret.

Alternativ og supplerende/støttende kommunikation (ASK)

Alternativ og supplerende kommunikation er en fællesbetegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, hvis det verbale sprog ikke rækker. Man kan bruge mimik, kropssprog, udpegning, hjemmelavede tegn og tegn til tale. ASK kan også omfatte brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller bøger med symboler og fotos, og teknisk udstyr som for eksempel iPads.

Når det verbale sprog ikke rækker, er kommunikationshjælp et middel til mere ligeværdig kommunikation og meningsfulde aktiviteter.

Hjælpemidlerne kan gøre barnet i stand til at udtrykke sig, tage initiativ til kommunikation og være med til at synliggøre barnets følelser og behov. En tydelig kommunikationen gør det muligt for børn og unge at være involveret i egen læring og det sociale liv.

Kontakt

Det er talehørekonsulenterne, der udreder barnets ressourcer og sammen med familien og dagtilbud/skole tager stilling til afprøvning af indsats.

Opdateret 21. marts 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk