Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Mål og rammer 2008

1) SSP mål og rammer i Høje-Taastrup Kommune – en kort oversigt

SSP står for Skole-Socialforvaltning-Politi og er et lokalt samarbejde mellem de tre offentlige instanser med henblik på en kriminalitetsforebyggende indsats. Samarbejdet er iværksat ud fra retsplejelovens §114 (jf. kapitel 3). Politireformen fra 1.januar 2007 har afstedkommet en ny struktur for SSP samarbejdet med etableringen af Kredsråd og Lokalråd (jf. kapitel 5). Hensigten er at styrke det lokale samarbejde.

I Høje-Taastrup Kommune foregår SSP-samarbejdet på et generelt og et konkret kriminalitetsforebyggende plan:

 • På det generelle forebyggende plan sker indsatsen via undervisning, information, oplysning og kursusvirksomhed overfor alle kommunens børn og unge
 • På det konkrete plan arbejdes der med en forebyggende indsats i lokalområderne overfor grupper af børn og unge, som enten er på kant med loven, eller som viser tegn på omsorgssvigt eller mistrivsel. En særlig kriminalpræventiv indsats kan igangsættes overfor personer, som udviser uhensigtsmæssig adfærd eller for at forebygge ny kriminalitet (såkaldt recidivprævention). (jf. kapitel 3 for uddybning).

Det forebyggende SSP samarbejde er rettet mod børn og unge indtil 18 års alderen. SSP+ omhandler indsatsen overfor personer over 18 år. Under hensynstagen til Politireformen foregår SSP+ samarbejdet i en arbejdsgruppe, der dækker det generelle og specifikke kriminalitetsforebyggende arbejde. SSP+ gruppens arbejde foregår ikke på det individorienterede niveau og er ikke rettet imod grupper af stærkt kriminelle unge. Udgangspunktet for SSP+ er frivillighed, hvorfor SSP+ indsatsen alene er målrettet mod de personer som vil samarbejde.

Målene for det lokale SSP-samarbejde i Høje-Taastrup Kommune er:

 • At opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk der som hovedformål har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag
 • At opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten
 • At bidrage til at sikre sunde levevilkår i børns tidlige levealder
 • At bidrage til at styrke den helhedsorienterede indsats over for den enkelte.

SSP samarbejdets principper om helhedsorientering og forebyggelse er dermed en vigtig del af den nye sammenhængende børnepolitik i Høje-Taastrup Kommune. SSP samarbejdet skal således bl.a. medvirke til, at de udsatte grupper opnår nye muligheder for inklusion i sociale fællesskaber præget af fysisk og psykisk trivsel. Den konkrete SSP-indsats skal derfor være kendetegnet ved en høj grad af nærhed og fleksibilitet overfor de(n) udsatte, så der opstår et tillids- og fortrolighedsforhold, der kan give afsæt for nye udviklingsmuligheder.

For at kunne forebygge og skabe helhed i SSP-indsatsen er samarbejdet baseret på en struktur af Kredsråd, Lokalråd og Områdegrupper (jf. organisationsdiagrammet nedenfor) med repræsentanter fra de tre samarbejdende myndigheder. I Kredsrådet samles Politidirektøren og borgmestre fra Politikredsen to gange årligt. Lokalrådet består primært af ledere fra de tre instanser, og de mødes fire gange årligt. Områdegrupperne består af lokale medlemmer fra de berørte områder og hertil medarbejdere fra de tre instanser. De mødes fire gange om året. Formålet med en sådan netværksstruktur er at sikre koordination, vidensdeling samt at evaluere og drøfte indsatsen med henblik på justering eller igangsætning af nye tiltag.

For at understøtte og igangsætte netværkets beslutninger er der i Høje-Taastrup Kommune ansat to SSP-koordinatorer, som også deltager i Lokalrådets og Områdegruppernes møder. Hertil kommer muligheden for Områdegrupperne at nedsætte Ad hoc handlegrupper (jf. side 13). Det er væsentligt for det lokale SSP samarbejde, at deltagerne i Områdegrupperne har kompetence til at uddelegere opgaver til andre medarbejdere i forbindelse med arbejdet i Ad hoc handlegrupperne. Endelig indkaldes alle Områdegrupper til en årlig konference for at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling imellem Områdegruppernes deltagere.

Kombinationen af netværk og organisation skal således sikre:

Overblik over såvel problemfelter som ressourcefelter, som opnås ved et kontinuerligt samarbejde, hvor der gensidigt orienteres om udviklingen/tilstandene i lokalområderne og ved indsamling af oplysninger om børn og unges vilkår og kriminalitetsudviklingen i de enkelte lokalområder.

Forebyggelse i kraft af aktiviteter og tiltag som bl.a. hindrer, at børn og unge involveres i kriminalitet eller misbrug af rusmidler.

Koordination af aktiviteter og tiltag således, at der sikres en helhedsorienteret indsats.

Faglig udveksling af informationer og viden på området.

Fælles ansvarlighed over for børns og unges opvækstvilkår samt aktiviteter og tiltag, som kan forbedre disse.

2) Netværks- og organisationsdiagram for SSP-samarbejdet 

3) Rammerne for SSP: Lovgivning, tavsheds- og orienteringspligt

Lovgivningen

SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

I Folkeskoleloven er denne forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes i lovens formålsparagraf, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling - noget der ikke vil kunne lade sig gøre, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitet m.v.

Det sociale system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt via støtte skabe de bedst mulige opvækstvilkår.

Politiets forpligtelser fremgår af Politilovens § 1, hvor der står, at politiet "skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet". Politiet "skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed".

Det konkrete SSP har hjemmel i retsplejelovens § 114. Her skal Politidirektøren virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i Politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder. Det udmøntes i en handleplan for det fremtidige samarbejde (jf. bilag 1 ”Handleplan for det fremtidige arbejde for lokalområdet i Høje-Taastrup Kommune”). 

Tavshedspligt

Et særligt vilkår i SSP-samarbejdet er tavshedspligten. SSP-samarbejdet er underlagt de gældende regler om offentligt ansattes tavshedspligt (Forvaltningsloven - kapitel 8, §§ 27 – 32, Lov om social service - §§ 35 og 36 og Straffeloven - §§ 152 a,b,c,d,e,f + 264d). Tavshedspligt har enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens § 152. Reglerne gælder også for alle medlemmer af SSP-områdegrupperne, idet SSP-strukturen og personerne i SSP-samarbejdet er vedtaget af Kommunens Byråd.

Som udgangspunkt arbejdes der i SSP-områdegrupperne kun på det generelle og det speciikke forebyggende niveau. Opstår der i en Områdegruppe behov for drøftelse af personsager, kan dette kun ske ved nedsættelse af Ad hoc handlegrupper til korrekt placering/løsning af de konkrete sager. Det bør sikres, at oplysningerne videregives til så få personer som muligt.

Retsplejelovens § 115b åbner endvidere mulighed for, at der kan udveksles oplysninger uden samtykke. Det påpeges i § 115b, at oplysningerne ikke må bruges i efterforskning af straffesager og, at ingen myndigheder eller institutioner, der indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde, er forpligtet til at videregive oplysninger. Samtidig understreges det, at § 115b kun kan anvendes i tilfælde, hvor det viser sig, at der er tale om børn og unge, der er alvorligt truede af kriminalitet.

Justitsministeriet vejledning til § 115b understreger dog, at forældrene og den unge som hovedregel bør inddrages i løsningen af barnets eller den unges problemer og, at det bør sikres, at de er indforståede med myndighedernes samarbejde om sagen.

Det særlige ved § 115b er, at der ikke stilles krav om, at samtykket skal være skriftligt. En mundtlig tilkendegivelse til en af samarbejdspartnerne er tilstrækkelig.

For en grundigere beskrivelse af forholdene vedrørende tavshedspligt, underretningspligt, udveksling af oplysninger samt handlemuligheder, henvises til vejledningen ”Børn i mistrivsel”, udgivet af Børne- og Kulturforvaltningen i december 1999.

Orienteringspligten

Alle SSP-aktører har ansvaret for at orientere deres respektive baglande, således at viden om de generelle tendenser, handlemuligheder og kontaktpersoner i forhold til SSP-arbejdet er bredt kendt i Kommunens forskellige områder (skoler, institutioner, klubber m.v.). (Jf. bilag 2).

De lokale Områdegruppeformænd har ansvaret for at orientere lederen af Taastrup Lokalpoliti og SSP-koordinatorerne gennem mødereferater, således at disse kan orientere Lokalrådet.

Lokalrådet har ansvar for vidensdelingen med Kredsrådet, som sikrer formidlingen af SSP-organisationens arbejde til Byrådet samt direktionen i Politiet.

4) Forebyggelsesstrategier i SSP og SSP+

SSP forebyggelsesarbejdet i Høje-Taastrup Kommune omfatter tre forskellige forebyggelsesstrategier:

1. På det generelle niveau at forebygge overfor børn/unge og familier i form af:

 • Undervisning ved:
  – udarbejdelse af undervisningsmaterialer
  – temaorienteret undervisning
 • Information og oplysning til børn/unge, familier og samarbejdspartnere ved:
  – foredragsvirksomhed
  – udarbejdelse og vedligeholdelse af SSP-hjemmesiden
 • Information og oplysning til samarbejdspartnere ved:
  – tilføring af viden og metoder, som sætter hinanden bedst mulig i stand til at indgå i den forebyggende indsats
  – udveksling af viden om hinandens arbejdsområder
  – kursusvirksomhed
  – gensidig udveksling af relevante informationer

2. På det specifikke niveau at forebygge i lokalområder i form af:

 • Særlig opmærksomhed på behov for iværksættelse af specifikke tiltag i lokalområderne i forhold til grupper eller konkrete problemstillinger
 • Research vedrørende uhensigtsmæssig adfærd gennem kortlægning og analyser af udviklingstendenser.

3. På individniveau at forebygge i form af:

 • En konkret indsats når der er særligt behov for støtte til at forebygge eller begrænse kriminel adfærd
 • Medvirke til at reducere kriminaliteten ved at reetablere og forankre netværk omkring den enkelte i lokalområdet
 • At inddrage alle ressourcer i lokalområderne og centralt således, at der ud fra en helhedsorienteret indsats sikres størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel.

Forebyggelsesstrategien for SSP+ på det generelle niveau er:

 • At udvikle og indsamle kriminalpræventivt informationsmateriale for området
 • At bidrage med faglig inspiration og supervision til bl.a. erhvervslivet, politiet og uddannelses og fritidsinstitutioner
 • At bidrage med faglig udvikling og igangsætning af nye forebyggelsestiltag
 • At sikre et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på området.

Forebyggelsesstrategien for SSP+ på det specifikke niveau er:

 • At skabe overblik over kriminalitetsudviklingen på området
 • At have konkret indsigt i rusmiddelsudviklingen for målgruppen
 • At bidrage med konkret faglig inspiration og supervision til eksisterende forebyggende tiltag målrettet imod kriminalitetstruede unge i målgruppen
 • At have overblik over netværksdannelse i de lokale distrikter.

5) Deltagerne og deres opgaver

Kredsrådets medlemmer

 • Politidirektør Henning Thiesen (Formand)
 • Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
 • Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
 • Borgmester Finn Aaberg, Albertslund Kommune
 • Borgmester Kurt Hockerup, Vallensbæk Kommune
 • Borgmester Milton Graff Pedersen, Hvidovre Kommune
 • Borgmester Kjeld Hansen, Herlev Kommune
 • Borgmester Søren Enemark, Glostrup Kommune
 • Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune
 • Borgmester Ib Terp, Brøndby Kommune
 • Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune
 • Borgmester Ove E. Dalsgaard, Ballerup Kommune 

Kredsrådets opgaver

 • Sikre det overordnede samarbejde mellem kommune og politi
 • Udstikke rammer for nye kriminalpræventive tiltag over for såvel det generelle almenområde som socialt udsatte

Kredsrådets møder

 • Der afholdes to møder årligt
 • Der skrives referat af møderne, som videresendes til Lokalrådet

Lokalrådets medlemmer

 • Vicepolitiinspektør Erik Rye Andersen, Lokalpolitidistrikt, Albertslund (formand)
 • Børne- og kulturdirektør Karsten Holst, Høje-Taastrup Kommune (næstformand)
 • Politikommissær Søren Høj Madsen, Lokalpolitidistrikt Albertslund
 • Politikommissær Anders Pilegaard, Den Kriminalpræventive Sektion
 • Vicepolitikommissær Ib Vittrup, Lokalpolitistationen Taastrup
 • Centerchef Ane Stallknecht, Høje-Taastrup Kommune
 • Teamchef Lena Hansen, Høje-Taastrup Kommune
 • SSP-koordinator Jacques Royal, Høje-Taastrup Kommune
 • SSP-koordinator Brian Hjermind, Høje-Taastrup Kommune
 • Daglig leder af Gadeplan Michael Bukhave, Høje-Taastrup Kommune

Lokalrådets opgaver

 • Sikre en strategisk udvikling af det forebyggende arbejde
 • Følge udviklingen i Kommunen ud fra såvel kriminalitet som andre problematikker omkring børn og unges adfærd og trivsel
 • Drøfte indhold og resultater af igangværende aktiviteter, der omfatter kriminalpræventiv indsats over for børn og unge
 • Inddrage helhedssynet på samtlige administrationsområder i relation til opgaven fra Kredsrådet
 • Sikre orientering til relevante fagudvalg og Økonomiudvalget om behov for særlig indsats på området
 • Være opmærksom på områder hvor gældende lovgivning ikke giver kommunen muligheder for handling - og rejse sådanne problemstillinger over for Byrådet
 • Ansvar for at koordinere implementeringen af trufne beslutninger på det kriminalpræventive område, samt at løsningen af de løbende opgaver sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens internt fastsatte forskrifter, principper med videre. Herunder, at der ydes borgere, politi, virksomheder m.fl. en god betjening
 • Beslutte indholdet af den årlige konference for områdegrupperne i samarbejde med SSP-koordinatorerne. 

Lokalrådets møder

 • Der afholdes fire møder årligt
 • Der udarbejdes referat af møderne af repræsentant fra politiet. Referaterne videresendes til Kredsrådet og fungerer som arbejdsredskab i implementeringen af forebyggelsespunkter i SSP-organisationens arbejde.

Områdegrupper

De syv områdegrupper skal varetage den lokale koordination af SSP-arbejdet. De enkelte områdegrupper organiseres, så der sikres et bredt tværfaglig fundament, der afspejler behovet i lokalmiljøet. Sammensætningen er således ikke ens i alle områder (For oversigt over Områdegruppernes sammensætning, jf. bilag 3).

Områdegruppernes medlemmer

Faste lokale medlemmer:

 • 1 SSP-koordinator
 • 1 Gadeplans medarbejder
 • 1 repræsentant for Taastrup Lokalpoliti
 • 1 socialrådgiver fra Børne- og Ungerådgivningscentret
 • 1 sundhedsplejerske

Andre relevante deltagere

 • Repræsentation af områdets skoler (herunder ungdomsskoler)
 • Repræsentation fra SSP-lokalområdets daginstitutioner (m. fast suppleant)
 • Leder for områdets klubber (med fast suppleant)
 • Boligsocial medarbejder i de relevante områder
 • Øvrige relevante personer til Områdegrupperne og Ad hoc handlegrupperne.

Områdegrupperns opgaver

 • At være på forkant med aktuelle lokale mistrivselsproblematikker og tendenser i området
 • Udmøntning af Kredsrådets og Lokalrådets beslutninger i form af konkrete indsatser
 • Områdegruppen skal sammensættes, så der er kompetencer til at nedsætte handlegrupper ved behov. Det påhviler formanden at have ansvaret for at nedsætte og opløse Ad hoc handlegrupperne
 • Deltage i den årlige konference for Områdegrupperne

Områdegruppernes møder

 • Der vælges en formand for en toårig periode. Formanden sikrer vidensdelingen med organisationens øvrige nøglepersoner
 • Der afholdes møder 4 gange om året
 • Der skrives beslutningsreferat af mødet. Formanden har kompetencen til at uddelegere denne opgave blandt områdegruppens andre relevante deltagere

Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: 

 • Orientering om aktuelle sager i området, der kræver handling. Orienteringen sker på et generelt plan uden konkret navngivning i tilfælde, hvor dette vil stride mod tavshedspligt
 • Nedsættelse af personkreds til Ad hoc handlegrupper til sager, der kræver handling
 • Orientering om løsninger fra tidligere nedsatte handlegrupper
 • Udvikling af og behov for kriminalpræventive tiltag i området
 • Koordinering af oplæg, undervisning og orientering om kriminalitetsforbyggelse i området for den kommende periode
 • Den årlige og fælles Områdegruppekonference

SSP+ gruppen

Medlemmer af SSP+ gruppen

 • Repræsentant fra Social- og Handicapcentret (voksensagsbehandler)
 • UU-vejleder
 • Integrationskonsulenter
 • Leder af Taastrup Lokalpoliti
 • SSP-koordinatorer
 • 1 Gymnasierepræsentant fra Taastrup Gymnasium
 • 1 repræsentant fra CPH West - Uddannelsescenter København Vest
 • Repræsentanter fra Beboerrådgivning
 • Repræsentant fra Aktivitetsstedet

SSP+ gruppens opgaver

Udvikling af en samlet plan/strategi for det forebyggende arbejde i SSP+ regi, der tager højde for tidens tendenser, behov og problemstillinger for unge over 18 år, således at udvikling af uhensigtsmæssig adfærd forebygges gennem inklusion som f.eks. vejledning og tilknytning til virksomheder og uddannelsesinstitutioner eller ved fokus på trivsel og sund levevis. Samme procedurer som i områdegrupperne ovenfor.

Ad hoc Handlegrupper
 

Medlemmer af ad hoc handlegrupper

 • Grupperne nedsættes, når det er relevant for opgaveløsningen at inddrage tværfagligt samarbejde på tværs af Børne- og Ungerådgivningscentret, skoler, klubber, institutioner og politiet
 • Nedsættelse af Ad hoc handlegrupper kan ske fra områdegrupperne
 • Ved akut behov for handlegrupper kan der imellem møderne tages initiativ til nedsættelse af grupper med en efterfølgende orientering af områdegruppen
 • Handlegrupperne vil typisk bestå af medemmer, der kan bidrage til et helhedsbillede af en specifik eller individorienteret sag. Der kan i den konkrete handlegruppe deltage flere eller færre medlemmer alt efter relevans for gruppens formål og den konkrete sag. 

Ad hoc handlegrupperns opgaver

 • Finde løsninger i konkrete enkeltsager for grupper eller enkeltpersoner
 • Varetage implementering af en specifik forebyggende indsats i et lokalområde
 • Grupperne nedsættes ad hoc og vil således opløses, når den konkrete indsats eller handleplan for indsatsen er tilvejebragt.

Møder i ad hoc handlegrupper

 • Der afholdes møder efter behov

SSP koordinatorerne

Ansatte

 • SSP-koordinator Jean -Jacques Royal
 • SSP-koordinator Brian Hjermind

SSP koordinatorerne

 • At koordinere samarbejdet omkring indsatserne i lokalområderne, såvel det konkrete samarbejde, som koordinationen af det generelt kriminalforebyggende arbejde i lokalområderne, herunder medvirke til at der er rummelighed i de lokale tilbud
 • At skabe overblik over socialt udsattes adfærd i kommunen med henblik på konkrete forslag til indsats
 • At udarbejde politiske statusbeskrivelser til ledelse, politiske udvalg og Byråd
 • At formidle viden og ideer i SSP-organisationen, herunder inspiration til områdegrupperne
 • At udarbejde informations- og beslutningsmaterialer til det politiske niveau
 • At være igangsætter af indsatser der er besluttet af Kredsrådet og Lokalrådet
 • At rådgive på det kriminalpræventive område, såvel i SSP-organisationen som i kommunen generelt og i forhold til det politiske niveau
 • At indsamle erfaringer og viden med henblik på information, evaluering og igangsætning af nye aktiviteter
 • At indsamle viden og følge tendenser og udviklingen inden for specifik kriminalitet bl.a. misbrugs- og voldskriminalitet
 • At være bindeled mellem Høje-Taastrup Kommune og Københavns Vestegns Politi
 • At være med til at udvikle og implementere den kriminalpræventive undervisning i skolerne eksempelvis om rusmidler
 • At SSP-materialet er gennemarbejdet og koordineret med beslægtede områder
 • Vedligeholde og ajourføre SSP-hjemmesiden
 • Planlægge og gennemføre den årlige konference for områdegrupperne i samråd med Lokalrådet og i samarbejde med lokalpolitiet.  

SSP koordinatorernes møder

Deltager i Lokalråds- og Områdegruppemøderne samt SSP+ møderne.

6) Evaluering af SSP-samarbejdet

For at kvalitetssikre SSP-indsatsen gennemføres der hvert 2. år en mindre evaluering. Evalueringen vil indeholde en kort redegørelse for udviklingen af kriminaliteten i lokalområdet. Da mange forskellige forhold betinger den kriminelle udvikling, vil det ikke være frugtbart at evaluere effekten af SSP samarbejdet. I stedet vil fokus i evalueringen primært være på deltagernes opgaver, og hvorvidt disse fortsat er aktuelle, meningsfulde og skønnes at bidrage til det kriminalforebyggende arbejde hos de forskellige involverede og berørte parter.

Opdateret 6. juni 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00