Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Til- og fravalg af frokostordning

Forældrenes beslutning om kommunal frokostordning gælder i to år, og valgene foretages i hvert andet lige år i 2. kvartal. Valget skal fortages inden 1. juli.

Virkning af beslutningen gælder fra start af det kommende ulige år og to kalenderår frem. Med disse tidsfrister kan de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af beslutningen om frokostordning indarbejdes i den kommende års budget. Se tidsplan nedenfor.

Oplysning til alle forældre

Forud for beslutning om eventuelt fravalg af den kommunale frokostordning skal forældrene kende rammerne – herunder pris for den kommunale frokostordning.

Administrationens skrivelse ”Oplysning til forældre om kommunal fleksibel frokostordning” gøres tilgængelig for alle forældre, så beslutningen om tilslutning eller fravalg af frokostordning kan ske på en oplyst grundlag.

Stemmeret

Forældrene har 1 stemme pr. barn.

Stemmeret har forældre til børn i børnehave på afstemningstidspunktet

Hvis institutionen er inddelt med en gruppe børn, der både er over og under 3 år, er kriteriet for at have stemmeret, at barnet er fyldt 3 år på afstemningstidspunktet.

Afstemning

Områdeinstitutionens forældrebestyrelse gennemfører en afstemningsprocedure blandt forældre til børn i hver enkelt afdeling.

Spørgsmålet til forældrene skal formuleres sådan:

”Skal der være kommunal frokostordning i X afdeling?” med svarmulighederne:

”Ja til frokostordning” eller ”Nej til frokostordning”

Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i afdelingens børnehave i den måned, afstemningen foretages.

Vejledning til dagtilbudsloven:

497.Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden skal fravælge frokostmåltidet før, at beslutningen er gyldig. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden. Det vil sige, at hvis et forældrepar  har to søskendebørn i en daginstitution med flere enheder, har forældrene én stemme for hvert barn. For definitionen af forældre henvises til gældende regler i dagtilbudsloven § 2.

Det betyder, at ikke afgivne eller blanke stemmer tæller for en frokostordning.

Ved stemmelighed indføres/fortsætter den kommunale frokostordning.*

Der afstemmes anonymt pr. brev eller ved møde.

* i Høje-Taastrup Kommune er afstemningsspørgsmålet af hensyn til formidling ”vendt om” i forhold til lovens tekst, som har som udgangspunkt, at der ER en kommunal frokostordning, som kan FRAvælges. Derfor vægter stemmelighed FOR den kommunale frokostordning.

Tidsplan for afstemning


Marts 

Administrationen sender en skriftlig præsentation af beslutningsopgaven til forældrebestyrelsen via områdeleder.

Præsentationen skal indeholde:

- Generel information om frokostordningen - pris (for nuværende) og kvalitet

- Retningslinjer og tidsplan for beslutningsproceduren

Marts- juni Forældrebestyrelsen gennemfører valg blandt forældre i hver afdeling, som afgør om der er kommunal frokostordning i afdelingen for de kommende 2 år.
Senest 1. juli Forældrebestyrelsen meddeler forældrenes beslutning for de enkelte afdelinger til administrationen. Det skal ske skriftligt til InstitutionSkole@htk.dk

 

Opdateret 4. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00