Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Opskrivning og udmeldelse af dagpleje eller daginstitution

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen kan kun kontaktes telefonisk og pr. mail.

Opskrivning på venteliste

Du kan opskrive dit barn til daginstitutionsplads på vores digitale pladsanvisning

Ansøgningen kan indsendes, når barnet er født. Der er ingen begrænsning på, hvor mange institutionsønsker du har. Du kan samtidig skrive dit barn op til en bestemt børnehave. Barnet vil få medregnet anciennitet fra fødselsdatoen, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen.

Pladsanvisningen skriver automatisk dit barn op til en børnehaveplads i det geografiske område, hvor du bor. 

Tilflyttere

Tilflyttere kan optages på venteliste ved indsendelse af ansøgning om optagelse i dagpleje eller daginstitution. Kopi af underskrevet købs- eller lejekontrakt skal sendes via mail til Pladsanvisningen eller sendes til Pladsanvisningen i Institutions og Skolecenteret

Plads i en anden kommune

Du har også mulighed for, at søge plads i en anden kommune end din bopælskommune. Opskrivning og optagelse sker efter den pågældende kommunes retningslinjer.  

Anciennitet

Ansøgningen gælder fra barnets fødselsdato, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen. 

Anciennitet kan have betydning for, hvilken institution du vil få tilbudt. Anciennitet har ikke indflydelse på pasningsgarantien. Hvis du på et senere tidspunkt har flere institutionsønsker, vil du få anciennitet til de institutioner fra den dag, Pladsanvisningen modtager besked.

Adoptivbørn

Adoptivbørn får anciennitet tilbage fra fødslen, når Pladsanvisningen modtager ansøgningen.

Hvis du flytter hertil fra en anden kommune, kan ancienniteten fra din gamle bopælskommune ikke overføres. Ancienniteten vil blive regnet fra den dag, hvor Pladsanvisningen modtager ansøgningen.

Pasningsgaranti

Høje-Taastrup Kommune har pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart. Det vil sige, at du har ret til at få tilbudt plads til dit barn, senest 3 måneder efter du har søgt om plads. Barnet kan dog tidligst optages i dagtilbud, når det er fyldt 26 uger. Pasningsgarantien er ikke en plads i et bestemt dagtilbud, men som hovedregel til en plads i det geografiske område, hvor du bor. (Se under Institutioner geografisk fordelt)

Pasningsgarantien bortfalder, hvis der takkes nej til en tilbudt plads.

Der kan ved henvendelse til pladsanvisningen søges om ny pasningsgaranti. Denne gives efter 3 mdr. fra henvendelsesdagen.

Dato for, hvornår du har brug for en plads

På ansøgningen skriver, du den dato du ønsker en plads fra.

Hvis du ikke ønsker at benytte en plads fra garantidatoen, men fra en senere dato, fastsættes datoen som garantidato.

Når Pladsanvisningen modtager ansøgning om optagelse af et barn på venteliste, kvitterer Pladsanvisningen ved skriftligt, at meddele forældrene en garantidato. Det vil sige den dato, hvorfra barnet senest er sikret en plads i et dagtilbud.

0-2 årige:

Børn optages på en fælles venteliste indenfor det geografiske område, hvor du bor, i forhold til overholdelse af pasningsgarantien.

På ansøgning om optagelse i daginstitution/dagpleje anføres, hvorvidt du ønsker barnet optaget i vuggestue eller dagpleje og hvilke særlige behov, der eventuelt skal tages hensyn til.

Det er muligt, at anføre alle de ønsker du har, som Pladsanvisningen i videst muligt omfang vil forsøge at efterkomme.

Du skal skrive dit barn op senest 3 måneder før, du ønsker at få en plads.

3-5 årige:

Børn på 3 år og indtil skolealderen optages på venteliste i det geografiske område, hvor du bor, i forhold til overholdelse af pasningsgarantien.

Det er muligt at anføre alle de ønsker I har, som Pladsanvisningen i videst muligt omfang vil forsøge at efterkomme.

Er barnet optaget i dagpleje eller vuggestue, og er det samtidig noteret på venteliste til børnehave eller integreret institution, vil barnet automatisk overføres, når det fylder 3 år.

Barnet bliver tilbudt en børnehaveplads i den måned, hvor barnet fylder 3 år – eller snarest derefter. I enkelte tilfælde kan du få tilbudt børnehaveplads, selv om dit barn ikke er fyldt 3 år. I disse tilfælde betales der vuggestuetakst til barnet fylder tre år, også selv om barnet går i børnehave.

Visitationskriterier

Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov bekendtgørelse nr. 748 af 20.06.2016 lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Alle børn med forældre, der har lovligt opholdssted i landet, har ret til ydelser efter denne lov. 

Du får tilbudt en plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Ventelisten dannes på baggrund af ansøgningsdatoen, men følgende forhold kan betyde, at tildelingen af en plads sker ud fra en højere prioritering.

Følgende forhold har førsteprioritet:

  • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed, som i Høje-Taastrup Kommune er fagpersoner i Børne- og Ungerådgivningscentret.
  • Søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor den ældre søskende allerede har en plads. Dog skal begge børn kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder.
  • Institutionerne har mulighed for, at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordelingen i institutionerne.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning.  

For børn på ventelisten udenfor Kommunen, vil der kun blive tilbudt en plads, såfremt Høje Tåstrup Kommune ikke har egne børn på venteliste - uanset nr. på ventelisten.

Opdateret 21. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00