Familie, børn og unge

Pladsanvisningen tilbyder plads i en af de daginstitutioner, hvor der er ledige pladser på det tidspunkt, hvor du har behov for pladsen. Pladsen tilbydes som hovedregel i det område, hvor du bor.

Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Derudover tages der hensyn til følgende forhold:

  • børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed, som i Høje-Taastrup Kommune er fagpersoner i Børne- og Ungerådgivningscentret. 
  • søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor den ældre søskende allerede har plads. Dog skal begge børn kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst seks måneder. 
  • at institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordelingen i institutionerne.

Tilbud om plads gives i så god tid som muligt, før barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution, dog senest en måned før jeres behovsdato.

I forbindelse med ferie og helligdage kan de fem hverdage fraviges. Venter du på en plads til dit barn, og rejser bort på ferie, skal du give Pladsanvisningen meddelelse herom, så dit barn undgår at blive slettet fra ventelisten.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning.

Tilbud om plads i en anden institution end den ønskede

Hvis du får tilbudt plads i en anden daginstitution end den ønskede, har du følgende muligheder:

  • Du kan acceptere den tilbudte plads og lade dit barn starte i daginstitutionen
  • Du kan vente på, at der bliver en ledig plads i den ønskede daginstitution. Du mister ikke anciennitet ved at sige nej til en plads, men skal regne med ventetid. Dvs. at du selv skal passe dit barn, indtil der bliver en ledig plads i den ønskede daginstitution, men du er ikke længere omfattet af pasningsgarantien.
  • Du kan lade dit barn starte i den tilbudte daginstitution og søge om at få barnet flyttet over i den ønskede daginstitution, når der bliver en ledig plads i denne. Du bevarer ancienniteten, men skal regne med ventetid, og du er ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

Når du accepterer eller afviser dit tilbud om plads i den digitale pladsanvisning, skal du i bemærkningsfeltet skrive om du fortsat ønsker at stå på venteliste til andre institutioner og fra hvilke dato.
Hvis du ikke påfører noget i bemærkningsfeltet vil alle dine ønsker om institutionsplads blivet slettet.
Hvis du senere ønsker en plads, skal du opskrive dit barn igen på den digitale pladsanvisning.

3 år og indtil skolealderen

Når dit barn fylder 3 år (eller er 2 år og 10 måneder) tilbydes det en børnehaveplads i det indskrivningsområde, hvor du bor. Du skal tage imod tilbuddet, da barnet opsiges fra den dagpleje eller vuggestueplads, det er optaget i.

Det tilstræbes at imødekomme dit ønske i videst muligt omfang.

Får du ikke den ønskede plads til dit barn, kan du forblive på ventelisten til den ønskede plads. Du bør dog overveje, hvorvidt det er barnets tarv at overflytte barnet til en anden daginstitution, når den ønskede plads tilbydes.

Siger du ja til en plads

Du skal kontakte dagplejen/daginstitutionen og lave aftale om barnets start i dagplejen/daginstitutionen.

Har du ikke behov for pladsen

Hvis du ikke har behov for en plads på den dato du har oplyst, skal du oplyse dine ændringer til Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Ændring i behovsdatoen har ingen indflydelse på ancienniteten, men kan have betydning for pasningsgarantien.

Skift af institution

Har du en plads til dit barn i en dagpleje / daginstitution og på et senere tidspunkt ønsker at flytte til en anden daginstitution, bliver ancienniteten regnet fra den dato, hvor du anmoder om det. Du må regne med en del ventetid.

Overgang til SFO

Børn, der starter i skole, udmeldes fra daginstitutionen den 31. marts, der er dog visse undtagelser. Indskrivning til SFO foregår på skolens kontor samtidig med indskrivning til børnehaveklassen.

Opdateret 22. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00