Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Venteliste

Du får tilbudt en plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Ventelisten dannes på baggrund af ansøgningsdatoen, men følgende forhold kan betyde, at tildelingen af en plads sker ud fra en højre prioritering.

Følgende forhold har førsteprioritet:

  • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlenden myndighed, som i Høje-Taastrup Kommune er fagpersoner i Børne- og Ungerådgivningscentret.
  • Søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor den ældre søskende allerede har en plads. Dog skal begge børn kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder.
  • Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordelingen i institutionerne.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning.

Opdateret 9. april 2015

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00