Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sprogvurdering

Dit barn bliver sprogvurderet ved 3-års- og 5-års alderen.

Sprogvurderingen foretages af en pædagog i barnets daginstitution.  Hvis barnet endnu ikke er i daginstitution foretages 3-års vurdering af kommunens netværksmedarbejder.

Sprogvurderingen foregår som en leg mellem barn og pædagog. Sprogvurderingen skal sikre den rigtige støtte til barnets fortsatte sproglige udvikling.

Resultatet af sprogvurderingen kan give anledning til én af følgende indsatser.

  • Generel indsats i det daglige
  • Fokuseret indsats i det daglige
  • Særlig indsats, fx talepædagogisk bistand
  • Målrettet indsats i forhold til tilegnelse af dansk

Se Byrådets beslutning om sprogvurdering af alle 3- og  5-årige børn, punkt 8 "Omprioritering af Ministeriets tilskud til dagtilbud"

Opdateret 23. januar 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00