Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Frit valg af dagpasning på tværs af kommunegrænser

Du kan frit vælge, at skrive dit barn op til en plads i Høje-Taastrup Kommune, selvom du bor i en anden kommune med mindre Høje-Taastrup Kommunes ventelister er lukket for børn udefra.

Ventelisten er åben

Ventelisten i Høje-Taastrup Kommune er i øjeblikket åben for udenbys børn.

Oplysning om eventuel lukning vil fremgå af hjemmesiden www.ventelistelukning.dk eller ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Når ventelisten er åben, gælder de samme regler for opskrivning af udenbys børn som for herboende børn.

Der gælder særlige regler for visitering af en plads til et barn udenfor kommunen. Der gives en pasningsgaranti til hele Høje-Taastrup Kommune

Tilflytter Høje-Taastrup Kommune

Flytter du til Høje-Taastrup Kommune, kan du bevare din plads i fraflytningskommunen, indtil du ønsker at få tilbudt en plads her.

Anciennitet

Som tilflytter er du omfattet af pasningsgarantiens bestemmelser, men anciennitet fra andre kommuner kan ikke overflyttes. Det betyder, at du får anciennitet fra den dag, Pladsanvisningen modtager din ansøgning om optagelse i daginstitution eller dagpleje.

Kopi af underskrevet købs- eller lejekontrakt bedes vedlagt din ansøgning.

Fraflytter Høje-Taastrup Kommune

Flytter du fra Høje-Taastrup Kommune, kan du beholde pladsen i Høje-Taastrup Kommune i alderssvarende institution, indtil du ønsker at få tilbudt en plads i den nye bopælskommune.

Forældrebetaling

Det er vigtigt at undersøge, hvad forældrebetalingen er i bopælskommunen, fordi der kan blive tale om en ændring i taksten. Er det valgte dagtilbud dyrere, skal du selv betale differencen, uanset om du har delvis eller fuld økonomisk friplads.

Opkrævning

Det er bopælskommunens Pladsanvisning, der beregner og opkræver betaling for pladsen.

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00